0(0)

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.1/7 [ภาคเรียนที่ 2]

  • โดย ธนกร
  • ประเภทรายวิชา: เพิ่มเติม

หลักสูตรรายวิชา

อ่านออกเสียงคำ ประโยค ข้อความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญและตอบคำถามจากการอ่านบทสนทนา นิทาน เรื่องสั้นและสื่อประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวสถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม เขียนแสดงความต้องการ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • อ่านออกเสียงข้อความสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
  • เลือก/ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่าน
  • ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการอ่านบทสนทนาและเรื่องสั้น
  • พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม
  • พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
  • เขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

สารบัญรายวิชา

2 บทเรียน20h

Myself?

ในหน่วยเรียนนี้ เป็นเนื้อหาเกี่ยวตัวนักเรียนเอง โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบรรยายรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับตัวนักเรียนเอง
My City My Country
Travel Experiences

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

18 รายวิชา

98 ผู้เรียน

เรียน