0(0)

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.3/2 [ภาคเรียนที่ 2]

  • โดย ธนกร
  • ประเภทรายวิชา: เพิ่มเติม

หลักสูตรรายวิชา

อ่านออกเสียงคำ ประโยค ข้อความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญและตอบคำถามจากการอ่านบทสนทนา นิทาน เรื่องสั้นและสื่อประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวสถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม เขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
  • ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน
  • เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญและรายละเอียดสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
  • เขียนเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว / เหตุการณ์ เรื่อง และประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม
  • เขียนสรุปใจความสำคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องกิจกรรม ข่าว เหตุการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน20h

Unit: Myself?

ในหน่วยเรียนนี้ เป็นเนื้อหาเกี่ยวตัวนักเรียนเอง โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบรรยายรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับตัวนักเรียนเอง
Lifestyles
Individual Differences

Foreign Culture/Community?

ในหน่วยเรียนนี้ เป็นเนื้อหาเกี่ยวตัวชุมชน สังคมและวัฒนธรรมของต่างประเทศ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการอ่านเบื้องต้นและการเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบรรยายรายละเอียดของเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคมและเล่าเรื่องรางต่าง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบันและอนาคต

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

18 รายวิชา

98 ผู้เรียน

เรียน