0(0)

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ่าน-เขียน) อ22208 เทอม2/2564 ม.2/9

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม : รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ่าน-เขียน)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ ๒  เวลารวม  20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต

( ด้านความรู้: K ) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ ประโยค  เนื้อหารายละเอียดในบทอ่านต่างๆ ได้แก่ บทอ่านเกี่ยวกับการศึกษา กีฬา  ภาษา งานอดิเรกและนันทนาการ ชีวประวัติบุคคลสำคัญต่างๆ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม
( ด้านทักษะ/กระบวนการ: P)  อ่านและฟังบทอ่านเกี่ยวกับการศึกษา กีฬา  ภาษา งานอดิเรกและนันทนาการ ชีวประวัติบุคคลสำคัญต่างๆ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม วิเคราะห์เนื้อหา บอกชื่อเรื่อง สรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน เดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท แล้วระบุรายละเอียดต่างๆ ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วยการพูดหรือเขียนประโยคตอบคำถามและย่อหน้าสั้น ๆ
เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเกี่ยวกับตนเอง และอ่านออกเสียงถูกต้องตามหลักการอ่าน
( ด้านคุณลักษณะ: A)  เป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และมุ่งมันในการทำงาน

 

  1. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
    1.อ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคในบทอ่านตามที่ได้รับมอบหมาย
    2.จับใจความสำคัญ วิเคราะห์เนื้อหา บอกชื่อเรื่อง เดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท บอกรายละเอียดจากบทอ่านเกี่ยวกับการศึกษา กีฬา ภาษา งานอดิเรกและนันทนาการ ชีวประวัติบุคคลสำคัญต่างๆ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม
    3.เขียนประโยคตอบคำถามและย่อหน้าสั้น ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเกี่ยวกับตนเอง
    4.ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและนำเสนอข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ

 

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

Unit 7 Social Science?

ผลการเรียนรู้ 1.อ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคในบทอ่านตามที่ได้รับมอบหมาย 2.จับใจความสำคัญ วิเคราะห์เนื้อหา บอกชื่อเรื่อง เดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท บอกรายละเอียดจากบทอ่านเกี่ยวกับการศึกษา กีฬา ภาษา งานอดิเรกและนันทนาการ ชีวประวัติบุคคลสำคัญต่างๆ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม 3.เขียนประโยคตอบคำถามและย่อหน้าสั้น ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเกี่ยวกับตนเอง 4.ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและนำเสนอข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
Are Sports Bad for Kids?

Unit 8 Sports and Hobbies?

ผลการเรียนรู้ 1. อ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคในบทอ่านตามที่ได้รับมอบหมาย 2. จับใจความสำคัญ เดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท บอกรายละเอียดจากบทอ่านเกี่ยวกับการศึกษาและ อาชีพ สิ่งแวดล้อม ภาษา เวลาว่างและนันทนาการ ชีวประวัติบุคคลสำคัญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมและวัฒนธรรม 3. เขียนประโยคตอบคำถามและย่อหน้าสั้น ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเกี่ยวกับตนเอง 4. ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและนำเสนอข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ

Unit 9 Technology?

ผลการเรียนรู้ 1. อ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคในบทอ่านตามที่ได้รับมอบหมาย 2. จับใจความสำคัญ เดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท บอกรายละเอียดจากบทอ่านเกี่ยวกับการศึกษาและ อาชีพ สิ่งแวดล้อม ภาษา เวลาว่างและนันทนาการ ชีวประวัติบุคคลสำคัญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมและวัฒนธรรม 3. เขียนประโยคตอบคำถามและย่อหน้าสั้น ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเกี่ยวกับตนเอง 4. ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและนำเสนอข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ

Unit 10 Weird and Bizarre?

ผลการเรียนรู้ 1. อ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคในบทอ่านตามที่ได้รับมอบหมาย 2. จับใจความสำคัญ เดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท บอกรายละเอียดจากบทอ่านเกี่ยวกับการศึกษาและ อาชีพ สิ่งแวดล้อม ภาษา เวลาว่างและนันทนาการ ชีวประวัติบุคคลสำคัญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมและวัฒนธรรม 3. เขียนประโยคตอบคำถามและย่อหน้าสั้น ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเกี่ยวกับตนเอง 4. ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและนำเสนอข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ

Unit 11 Shakespeare,Where Are You Now??

ผลการเรียนรู้ 1. อ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคในบทอ่านตามที่ได้รับมอบหมาย 2. จับใจความสำคัญ เดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท บอกรายละเอียดจากบทอ่านเกี่ยวกับการศึกษาและ อาชีพ สิ่งแวดล้อม ภาษา เวลาว่างและนันทนาการ ชีวประวัติบุคคลสำคัญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมและวัฒนธรรม 3. เขียนประโยคตอบคำถามและย่อหน้าสั้น ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเกี่ยวกับตนเอง 4. ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและนำเสนอข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ

Unit 12 What’s in a Name?

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

24 รายวิชา

175 ผู้เรียน

เรียน