0(0)

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ่าน-เขียน) อ22207 ม.2/3

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม : รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ่าน-เขียน)

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  เวลารวม  20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต

 

 

( ด้านความรู้: K ) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ ประโยค  เนื้อหารายละเอียดในบทอ่านต่างๆ ได้แก่ การศึกษาและอาชีพ สิ่งแวดล้อม ภาษา เวลาว่างและนันทนาการ ชีวประวัติบุคคลสำคัญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมและวัฒนธรรม

( ด้านทักษะ/กระบวนการ: P)  อ่านและฟังบทอ่านเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ สิ่งแวดล้อม ภาษา เวลาว่างและนันทนาการ ชีวประวัติบุคคลสำคัญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมและวัฒนธรรม แล้วระบุรายละเอียดและสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน  เดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วยการพูดหรือเขียนประโยคตอบคำถามและย่อหน้าสั้น ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเกี่ยวกับตนเอง อ่านออกเสียงถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุรายละเอียดที่ฟัง เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

( ด้านคุณลักษณะ: A)  เป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และมุ่งมันในการทำงาน

ผลการเรียนรู้

 

  1. อ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคในบทอ่านตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. จับใจความสำคัญ เดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท บอกรายละเอียดจากบทอ่านเกี่ยวกับการศึกษาและ
    อาชีพ สิ่งแวดล้อม ภาษา เวลาว่างและนันทนาการ  ชีวประวัติบุคคลสำคัญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และสังคมและวัฒนธรรม

  1. เขียนประโยคตอบคำถามและย่อหน้าสั้น ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเกี่ยวกับตนเอง
  2. ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและนำเสนอข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ

 

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

Unit 1 In the Name of Beauty?

ผลการเรียนรู้ 1. อ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคในบทอ่านตามที่ได้รับมอบหมาย 2. จับใจความสำคัญ เดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท บอกรายละเอียดจากบทอ่านเกี่ยวกับการศึกษาและ อาชีพ สิ่งแวดล้อม ภาษา เวลาว่างและนันทนาการ ชีวประวัติบุคคลสำคัญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมและวัฒนธรรม 3. เขียนประโยคตอบคำถามและย่อหน้าสั้น ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเกี่ยวกับตนเอง 4. ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและนำเสนอข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
เรื่อง In the Name of Beauty7:10
แบบทดสอบเก็บคะแนน unit1

Unit 2Who Took That Tooth??

ผลการเรียนรู้ 1. อ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคในบทอ่านตามที่ได้รับมอบหมาย 2. จับใจความสำคัญ เดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท บอกรายละเอียดจากบทอ่านเกี่ยวกับการศึกษาและ อาชีพ สิ่งแวดล้อม ภาษา เวลาว่างและนันทนาการ ชีวประวัติบุคคลสำคัญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมและวัฒนธรรม 3. เขียนประโยคตอบคำถามและย่อหน้าสั้น ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเกี่ยวกับตนเอง 4. ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและนำเสนอข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ

Unit 3 The Ring of Fire?

ผลการเรียนรู้ 1. อ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคในบทอ่านตามที่ได้รับมอบหมาย 2. จับใจความสำคัญ เดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท บอกรายละเอียดจากบทอ่านเกี่ยวกับการศึกษาและ อาชีพ สิ่งแวดล้อม ภาษา เวลาว่างและนันทนาการ ชีวประวัติบุคคลสำคัญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมและวัฒนธรรม 3. เขียนประโยคตอบคำถามและย่อหน้าสั้น ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเกี่ยวกับตนเอง 4. ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและนำเสนอข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ

Unit 4 Myths About Pimples?

ผลการเรียนรู้ 1. อ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคในบทอ่านตามที่ได้รับมอบหมาย 2. จับใจความสำคัญ เดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท บอกรายละเอียดจากบทอ่านเกี่ยวกับการศึกษาและ อาชีพ สิ่งแวดล้อม ภาษา เวลาว่างและนันทนาการ ชีวประวัติบุคคลสำคัญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมและวัฒนธรรม 3. เขียนประโยคตอบคำถามและย่อหน้าสั้น ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเกี่ยวกับตนเอง 4. ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและนำเสนอข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ

Unit 5 I Cut the Cheese!?

ผลการเรียนรู้ 1. อ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคในบทอ่านตามที่ได้รับมอบหมาย 2. จับใจความสำคัญ เดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท บอกรายละเอียดจากบทอ่านเกี่ยวกับการศึกษาและ อาชีพ สิ่งแวดล้อม ภาษา เวลาว่างและนันทนาการ ชีวประวัติบุคคลสำคัญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมและวัฒนธรรม 3. เขียนประโยคตอบคำถามและย่อหน้าสั้น ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเกี่ยวกับตนเอง 4. ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและนำเสนอข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ

Unit 6 Mr.Nintendo

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

12 รายวิชา

168 ผู้เรียน

เรียน