0(0)

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5 6/7

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาและใช้กลยุทธ์การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ วิจารณ์แนวคิด ลักษณะ ลีลาและวิธีการที่ผู้เขียนใช้ในการดำเนินเรื่อง การจัดระบบความคิด รวมถึงวัตถุประสงค์ของเรื่องและกลุ่มผู้อ่านโดยใช้กิจกรรมจากบทอ่านประเภทต่างๆ ในการวิเคราะห์วิจารณ์ได้แก่ เรื่องสั้น บทความ ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน โคลง

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

Scanning & Skimming?

ผู้เรียนสามารถใช้กลยุทธ์การอ่านเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Languages
การมอบหมายงาน
Theme Park
การมอบหมายงาน
Attractions in Bangkok
การมอบหมายงาน

Reference?

ผู้เรียนสามารถอ้างอิงแหล่งที่มาของคำได้ถูกต้อง

Prediction?

ผู้เรียนสามารถคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องที่กำหนดให้ได้

Identifying the author’s purpose?

ผู้เรียนสามารถบอกและจำแนกจุดมุ่งหมายและอารมณ์ของผู้เขียนจากเรื่องที่กำหนดให้ได้

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

170 ผู้เรียน

เรียน