0(0)

ภาษาอังกฤษ ม.1/7

หลักสูตรรายวิชา

                                                              คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

21101               ภาษาอังกฤษพื้นฐาน            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1          ภาคเรียนที่ 1               เวลา 60 ชั่วโมง                  จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษาการใช้ภาษาน้ำเสียง และกิริยาท่าทาง  สื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลอง

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษาอย่างสุภาพ  เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ปฏิบัติตามคำสั่งและคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่านใช้คำขอร้อง  ให้คำแนะนำและคำชี้แจงตามสถานการณ์อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง(poem) สั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

โดยใช้ภาษาพูดและเขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ   ตอบรับและปฏิเสธ

การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม  บรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว   บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆการใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทยค้นคว้า  รวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

เพื่อให้นำความรู้  ความสามารถที่เกิดจากการฝึกฝนทักษะต่างๆ ไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง

เหมาะสมในชีวิตประจำวัน  สร้างวินัยในตนเอง  เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  สืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ตลอดจนมีจิตสาธารณะมีส่วนร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

 

รหัสตัวชี้วัด

ต 1.1  ม 1/1-2     ต 1.2  ม 1/1-3     ต 1.3  ม 1/1,3

ต 2.1  ม 1/1,3     ต 2.2  ม 1/1

ต 3.1  ม 1/1

ต 4.1  ม 1/1         ต 4.2  ม 1/1

รวม  13  ตัวชี้วัด

 

 

 

 

สารบัญรายวิชา

1 บทเรียน

หน่วยการเรียนร้ที่ 1 All About Me

How’s it going?

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

73 ผู้เรียน

เรียน