0(0)

ภาษาอังกฤษ ม.2/8

หลักสูตรรายวิชา

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา อ๒๒๑๐๑                              ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษ             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                        ภาคเรียนที่ ๑              เวลา ๖๐ ชั่วโมง               จํานวน ๑.๕ หน่วยกิต
ศึกษา เรียนรู้ คําขอร้อง คําแนะนํา คําชี้แจง คําอธิบาย ข้อความ ข่าว ประกาศ บทร้อยกรอง
การใช้พจนานุกรม หลักการอ่านออกเสียง ประโยค หรือข้อความเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ
การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สื่อที่ไม่ใช่
ความเรียง บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น เรื่องจากสื่อประเภทต่างๆ การจับใจความสําคัญ คําถามเกี่ยวกับ
ใจความสําคัญของเรื่อง ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย
การพูดแทรกอย่างสุภาพ การชักชวน ประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนําตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว สํานวน
การตอบรับ การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน ภาษาที่
ใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และ ให้เหตุผลประกอบ การบรรยายข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม การใช้ภาษา
น้ําเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การเปรียบเทียบ
และการอธิบายความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของภาษากับของ
ไทย การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย
การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และการนําเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน การปฏิบัติตาม อ่านออก
เสียง ระบุ เลือก บอก แสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล
เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสื่อสาร กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น ใฝ่เรียนรู้ มีวินัยใน
ตนเอง มุ่งมั่นในการทํางาน และมีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
ต ๑.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒ , ม.๒/๓, ม.๒/๔
ต ๑.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๓ , ม.๒/๕
ต ๑.๓ ม.๒/๑
ต ๒.๑ ม.๒/๑
ต ๒.๒ ม.๒/๑
ต ๓.๑ ม.๒/๑
ต ๔.๑ ม.๒/๑
รวมทั้งหมด ๑๒ ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Daily Routines

1 เรื่อง Things to do every day
2 เรื่อง Telling the time in American English
3 เรื่อง Telling the time in British English
4 เรื่อง What time do you get up?
5 เรื่อง How often do you do exercises?
6 เรื่อง Asking about Daily Routines
7 เรื่อง Scott and his friends’ routines
8 เรื่อง We love our daily routines
9 เรื่อง My daily routine

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Families

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

73 ผู้เรียน

เรียน