0.00(1)

ภาษาไทยพื้นฐาน ท 21101 ม.1 ห้อง 1

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลารวม 60 ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต

 

ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ระบุและอธิบายคำเปรียบเทียบและคำที่มีหลายความหมายในบริบทต่าง ๆ จากการอ่าน ตีความคำยาก ในเอกสารวิชาการ โดยพิจารณาจากบริบท ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ ปฏิบัติตามคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดับที่ยากขึ้น วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต มีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสำคัญและรายละเอียด สนับสนุน เขียนเรียงความ เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระ     จากสื่อที่ได้รับ เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน มีมารยาทในการเขียน พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย สร้างคำในภาษาไทย วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน แต่งบทร้อยกรอง จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

กิจกรรมการเรียนรู้เป็นแบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำวรรณคดีและวรรณกรรมเป็นแกนกลาง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมสัมพันธ์กับหลักการใช้ภาษาและทักษะสื่อสาร เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง กลมกลืนเป็นเอกภาพและเชื่อมโยงชีวิตจริง

เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านหลักภาษา  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาครบทุกด้านและเรียนรู้คุณค่าที่สอดแทรกในวรรณคดีและวรรณกรรมไทย สามารถนำภาษาไทย รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามไปใช้ในชีวิตจริงได้ถูกต้องเหมาะสม

 

 

ท 1.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3,  ม.1/4,  ม.1/5

ท 2.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3,  ม.1/4,  ม.1/5,  ม.1/9

ท 3.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3

ท 4.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3,  ม.1/4

ท 5.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3

รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

39 บทเรียน60h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานอ่าน เขียน?

๑.การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ๒.บทอาขยาน ๓.การคัดลายมือ (๑) ๔.การคัดลายมือ (๒) ๕.การอ่านจับใจความสำคัญ ๖.ระบุข้อสังเกตงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ ๗.เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ)(๑) ๘.เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ)(๒) ๙.เสียงในภาษาไทย (เสียงพยัญชนะ) ๑๐.เสียงในภาษาไทย (เสียงวรรณยุกต์) ๑๑.ไตรยางศ์ ๑๒.การผันวรรณยุกต์
แบบทดสอบเรื่องเสียงในภาษาไทย
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง เสียงในภาษาไทย
เรื่องการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
บทอาขยาน
การคัดลายมือ
การอ่านจับใจความสำคัญ
ระบุข้อสังเกตงานเขียน ประเภทโน้มน้าวใจ
เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ)
เสียงในภาษาไทย (เสียง พยัญชนะ)
เสียงในภาษาไทย (เสียง วรรณยุกต์)
ไตรยางศ์
การผันวรรณยุกต์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้สุภาษิต?

๑.การตีความคำยาก ๒.สำนวน สุภาษิต พังเพย ๓.วิจักษ์วรรณคดี ๔.วิจักษ์วรรณคดี (คุณค่าด้าน วรรณศิลป์) ๕.วิจักษ์วรรณคดี (คุณค่าด้าน เนื้อหา) ๖. การเขียนเรียงความ ๗.การพูดรายงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พินิจพิจารณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นิทานสารพัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สร้างสรรค์บทกวี

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูผู้สอน วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ม.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพรเจริญวิทยา บ้านเลขที่ 366 หมู่ที่ 10 ถนน - ตำบล/แขวง พรเจริญ อำเภอ/เขต พรเจริญ จังหวัด บึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38180 โทรศัพท์ 093-9329964 โทรสาร - e-mail kruyim98@gmail.com
0.00 (1 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

56 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

0.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เสียงแปรคือเสียงพยัญชนะใช่มั้ยครับมันมี21เสียง44รูป แต่ในตัวเลือกไม่มีคำตอบนี้ครับ

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • หนังสือเรียน
  • ใบงาน
  • ใบกิจกรรม
  • เพาเวอร์พอยซ์
  • วีดีโอ