0(0)

ภาษาไทยพื้นฐาน ท 21101 ม.1 ห้อง 7

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลารวม 60 ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต

 

ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ระบุและอธิบายคำเปรียบเทียบและคำที่มีหลายความหมายในบริบทต่าง ๆ จากการอ่าน ตีความคำยาก ในเอกสารวิชาการ โดยพิจารณาจากบริบท ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ ปฏิบัติตามคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดับที่ยากขึ้น วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต มีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสำคัญและรายละเอียด สนับสนุน เขียนเรียงความ เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระ     จากสื่อที่ได้รับ เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน มีมารยาทในการเขียน พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย สร้างคำในภาษาไทย วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน แต่งบทร้อยกรอง จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

กิจกรรมการเรียนรู้เป็นแบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำวรรณคดีและวรรณกรรมเป็นแกนกลาง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมสัมพันธ์กับหลักการใช้ภาษาและทักษะสื่อสาร เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง กลมกลืนเป็นเอกภาพและเชื่อมโยงชีวิตจริง

เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านหลักภาษา  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาครบทุกด้านและเรียนรู้คุณค่าที่สอดแทรกในวรรณคดีและวรรณกรรมไทย สามารถนำภาษาไทย รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามไปใช้ในชีวิตจริงได้ถูกต้องเหมาะสม

 

 

ท 1.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3,  ม.1/4,  ม.1/5

ท 2.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3,  ม.1/4,  ม.1/5,  ม.1/9

ท 3.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3

ท 4.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3,  ม.1/4

ท 5.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3

รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

60h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้หลักประจักษ์ภาษา?

๑.เสียงในภาษาไทย ๒.การสร้างคำในภาษาไทย ๓.คำพ้อง ๔.ชนิดของคำและหน้าที่ในประโยค ๕.ภาษาพูดและภาษาเขียน ๖.หลักการแต่งคำประพันธ์ ประเภทกาพย์ ๗.สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต
แบบทดสอบเรื่องเสียงในภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาทักษะสื่อสาร?

๑.การอ่าน ๒.การฟัง การดู และการพูด ๓.การเขียน

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูผู้สอน วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ม.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพรเจริญวิทยา บ้านเลขที่ 366 หมู่ที่ 10 ถนน - ตำบล/แขวง พรเจริญ อำเภอ/เขต พรเจริญ จังหวัด บึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38180 โทรศัพท์ 093-9329964 โทรสาร - e-mail kruyim98@gmail.com
0.00 (1 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

56 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • หนังสือเรียน
  • ใบงาน
  • ใบกิจกรรม
  • เพาเวอร์พอยซ์
  • วีดีโอ