0(0)

ภาษาไทยพื้นฐาน ท21102 ห้อง 1/3

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ระบุและอธิบายคำเปรียบเทียบและคำที่มีหลายความหมายในบริบทต่าง ๆ จากการอ่าน ตีความคำยาก ในเอกสารวิชาการ โดยพิจารณาจากบริบท ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ ปฏิบัติตามคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดับที่ยากขึ้น วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต มีมารยาทในการอ่าน

คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสำคัญและรายละเอียด สนับสนุน เขียนเรียงความ เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระ     จากสื่อที่ได้รับ เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน มีมารยาทในการเขียน พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย สร้างคำในภาษาไทย วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน แต่งบทร้อยกรอง จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

กิจกรรมการเรียนรู้เป็นแบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำวรรณคดีและวรรณกรรมเป็นแกนกลาง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมสัมพันธ์กับหลักการใช้ภาษาและทักษะสื่อสาร เรียนรู้กลุ่มส%E

สารบัญรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โคลงโลกนิติ?

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ ปริศนาศัพท์ลับปัญญา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ ภาพสื่อศัพท์กับความเปรียบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ วิเคราะห์ความเปรียบแล้วเทียบความหมาย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ วิเคราะห์คำพ้องต้องวินิจความหมาย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ บริบทกำหนดชนิดและหน้าที่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เสียงคำสัมพันธ์กับความหมาย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ วรรคทองคล้องใจ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ กลวิธีการประพันธ์ในโคลงโลกนิติ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ คำสอนนำชีวิตในโคลงโลกนิติ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ พินิจปริศนาสุภาษิตคำพังเพย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ วิจักษ์วรรณคดี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ การเขียนบรรยายประสบการณ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ การพูดแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔ สรรกิจกรรม นำพัฒนาทักษะ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕ การเขียนกระทู้และการเขียนบันทึกการเรียนรู้
การมอบหมายงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สุภาษิตพระร่วง?

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สุภาษิตพระร่วง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ ปริศนาอักษรไขว้ ไขศัพท์ไขความหมาย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ คู่ศัพท์สัมพันธ์ความหมาย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ จับคู่สุภาษิต พินิจความหมาย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ อ่านได้ เข้าใจความ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ จัดหมวดหมู่สุภาษิต แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ ฝึกคัดพัฒนาลายมือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ สุภาษิตจรรโลงจิตใจ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ สรรกิจกรรม นำมาเขียน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ สรรกิจกรรม นำมาพูด แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ วิจักษ์วรรณคดี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ สืบค้นข้อมูล เพิ่มพูนความรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กาพย์พระไชยสุริยา?

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กาพย์พระไชยสุริยา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ ปริศนาอักษรไขว้ ใช้ความหมายขยายวงศัพท์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ จับคู่ดูภาพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ อ่านได้ เข้าใจเรื่อง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ สรุปความ ตามเนื้อเรื่อง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ อักษรนำ ควบแท้ ไม่แท้ ต่างกันแน่ที่อ่านออกเสียงพยัญชนะต้น แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ บทฝึกอ่านเขียน เรียนตามมาตรา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ ไขปริศนาแม่ ก กา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ ความหมายสัมพันธ์ สร้างสรรค์คำซ้อน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ คำเดิมรวมกัน สร้างสรรค์คำประสม แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ ทำนองเสนาะ ไพเราะน่าฟัง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ อ่านทำนอง สอดคล้องอารมณ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ คัดลายมือ สื่อภาพวาด แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ สร้างสรรค์กาพย์ สื่อภาพในจินตนาการ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔ การพูดเสนอความรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕ คิดวิเคราะห์และพูดเสนอความรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖ ฝึกทักษะพัฒนาการคิด แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗ วิจักษ์วรรณคดี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘ สืบค้นข้อมูล เพิ่มพูนความรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นิทานพื้นบ้าน?

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นิทานพื้นบ้าน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ ปริศนาอักษรไขว้ ใช้ความหมายขยายวงศัพท์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ สรรคำได้ หากใช้ไวพจน์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ สังข์ทองของคนไทย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ สังข์ทองกับวิถีชีวิตคนไทย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ นิทานพื้นบ้านสะท้อนชีวิต แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ นิทานพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ นิทานพื้นบ้านภาคกลาง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ นิทานพื้นบ้านภาคตะวันออกและภาคใต้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ ย้อนคิดถึงนิทานพื้นบ้าน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ สืบสานนิทานท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ อภิปรายข้อคิดจากนิทานท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ ค้นหาข้อมูลด้วยจดหมาย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔ การเขียนรายงานโครงงาน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕ โครงงานสืบสานนิทานพื้นบ้าน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖ นิทานพื้นบ้านสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูผู้สอน วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ม.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพรเจริญวิทยา บ้านเลขที่ 366 หมู่ที่ 10 ถนน - ตำบล/แขวง พรเจริญ อำเภอ/เขต พรเจริญ จังหวัด บึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38180 โทรศัพท์ 093-9329964 โทรสาร - e-mail kruyim98@gmail.com
2.50 (2 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

171 ผู้เรียน

เรียน