0(0)

ภาษาไทยพื้นฐาน ท22101 ม.2/9

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา ภาษาไทย                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     

ภาคเรียนที่ ๑     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒    จำนวน ๑.๕  หน่วยกิต       เวลา ๖๐ ชั่วโมง

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ศึกษา วิเคราะห์หลักการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง  จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน  เขียนแผนผังความคิด  แสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งจากการอ่าน  ฝึกคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  เขียนบรรยาย  พรรณนา  เรียงความ  ย่อความ    พูดสรุปใจความสำคัญจากการฟังและการดู  วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูได้อย่างมีเหตุผล  สร้างคำสมาส  วิเคราะห์โครงสร้างของประโยค  ฝึกการใช้คำราชาศัพท์  สรุปเนื้อหา  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ    กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างค่านิยม   กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้  ใช้ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นให้เข้าใจตรงกัน   เห็นคุณค่าของภาษาไทย  นำความรู้ไปในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิต  เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ

 

ตัวชี้วัด

ท ๑.๑  ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๖, ม.๒/๗

ท ๒.๑  ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔ ,  ม.๒/๕ , ม.๒/๗

ท ๓.๑  ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓ ,  ม.๒/๔

ท ๔.๑  ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔ , ม.๒/๕

ท ๕.๑  ม.๒/๔  ,  ม.๒/๕

 

รวม  ๒๑  ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระที่ ๑  การอ่าน

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา

ในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน

๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

๒. จับใจความสำคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน

๓. เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่าง ๆ ที่อ่าน

๔. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

๕. วิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน

๖. ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ การโน้มน้าวหรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน

๗. อ่านหนังสือ บทความ หรือคำประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน

เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต

๘. มีมารยาทในการอ่าน

 

สาระที่ ๒ การเขียน

มาตรฐาน ท ๒.๑ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน

รูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง

มีประสิทธิภาพ

๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด

๒. การเขียนบรรยายและพรรณนา

๓. เขียนเรียงความ

๔. เขียนย่อความ

๕. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า

๖. เขียนจดหมายกิจธุระ

๗. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น  หรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล

๘.  มีมารยาทในการเขียน

 

สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด

มาตรฐาน ท ๓.๑สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ

ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

๑. พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู

๒. วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ

 

๓. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล เพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

๔. พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์

๕. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา

๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

 

สาระที่ ๔  หลักการใช้ภาษาไทย

มาตรฐาน ท ๔.๑เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง

ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

๑. สร้างคำในภาษาไทย

๒. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน

๓. แต่งบทร้อยกรอง

๔. ใช้คำราชาศัพท์

๕. รวบรวมและอธิบายความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

 

สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม

มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ

นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

๑.  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น

๒. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ

๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

๔. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

๕. ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

โครงสร้างเวลาเรียน

รายวิชา ภาษาไทย  รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ภาคเรียนที่ ๑                                                                       เวลาเรียน  ๖๐ ชั่วโมง / ภาค

เวลาเรียน  ๓ ชั่วโมง / สัปดาห์                                                   จำนวน  ๑.๕   หน่วยกิต

ที่ ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระ

การเรียนรู้

ชิ้นงาน /

ภาระงาน

เวลา

( ชม. )

คะแนน
1 เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา ท4.1 ม.2/1 การสร้างคำสมาส แบบฝึก 3 1 2
ท4.1 ม.2/2 ลักษณะของประโยค แบบฝึก 3 2 1
ท4.1 ม.2/3 การแต่งกลอนสุภาพ ชิ้นงาน 3 2 1
2 พัฒนาทักษะสื่อสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท1.1 ม.2/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว -อ่านออกเสียง เรื่อง สามก๊ก ตอน เล่าปี่ไปเชิญขงเบ้งมาเป็นที่ปรึกษา 3 2
ท1.1 ม.2/1 อ่านออกเสียง บทร้อยกรอง

-กลอนบทละคร

-กลอนนิทาน

-กลอนเพลงยาว

-อ่านออกเสียงบร้อยกรอง 3 2 1
ท1.1 ม.2/2

ท1.1 ม.2/8

การอ่านจับใจความ

–         การอ่านจับใจความข้อเขียนที่เป็นบทความ

–         การอ่านจับใจความข้อเขียนที่เป็นเรื่องราว

แบบฝึก 3 1 2
ท1.1 ม.2/3

ท1.1 ม.2/8

การเขียนแผนผังความคิดจากเรื่องที่อ่าน ใบงาน 3 1 2
ท2.1 ม.2/1

ท2.1 ม.2/8

การคัดลายมือ ใบงาน 3 1 1
ท2.1 ม.2/3

ท2.1 ม.2/8

การเขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์ ชิ้นงาน 3 2
ท2.1 ม.2/4 การเขียนย่อความ ชิ้นงาน 3 1 2
ท2.1 ม.2/6

ท2.1 ม. 2/8

การเขียนจดหมายกิจธุระ ชิ้นงาน 3 2 1
ท2.1 ม.2/7

ท2.1 ม.2/8

การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ จากสื่อต่างๆ ชิ้นงาน 3 2 1
ท3.1 ม.2/1

ท3.1 ม.2/6

การพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู

 

 

ชิ้นงาน 3 2 1
ที่ ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระ

การเรียนรู้

ชิ้นงาน /

ภาระงาน

เวลา

( ชม. )

คะแนน
3 หลักการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ท5.1 ม.2/2

ท5.1 ม.2/3

หลักการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม แบบฝึก 4 2 2 2
4 โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ท5.1 ม.2/1

ท5.1 ม.2/2

ท5.1 ม.2/3

ท5.1 ม.2/4

ท5.1 ม.2/5

-บทนำเรื่อง

-บทวิเคราะห์

-ความรู้จากวรรณคดี

-ข้อคิดนำชีวิต

ชิ้นงาน 4 2 2 1
5 บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา แลพสามัคคีเสวก ท5.1 ม.2/1

ท5.1 ม.2/2

ท5.1 ม.2/3

ท5.1 ม.2/4

ท5.1 ม.2/5

-บทนำเรื่อง

-บทวิเคราะห์

-ความรู้จากวรรณคดี

-ข้อคิดนำชีวิต

ชิ้นงาน 4 2 2 1
6 สิลาจารึก หลักที่ 1 ท5.1 ม.2/1

ท5.1 ม.2/2

ท5.1 ม.2/3

ท5.1 ม.2/4

ท5.1 ม.2/5

-บทนำเรื่อง

-บทวิเคราะห์

-ความรู้จากวรรณคดี

-ข้อคิดนำชีวิต

ชิ้นงาน 4 2 2 1
7 บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก ท5.1 ม.2/1

ท5.1 ม.2/2

ท5.1 ม.2/3

ท5.1 ม.2/4

ท5.1 ม.2/5

-บทนำเรื่อง

-บทวิเคราะห์

-ความรู้จากวรรณคดี

-ข้อคิดนำชีวิต

ชิ้นงาน 5 2 2 1
รวม ๑๐  คะแนน ๖๐  ชม. 22 28 7

 

อัตราส่วนคะแนน

คะแนนเก็บระหว่างภาค  :   คะแนนปลายภาค      =   6๐ : 4๐

K     :     P     :     A    =   ๕๐   :    ๔๐  :๑๐

รวม     ๑๐๐คะแนน

 

คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค    =     ๒๐   คะแนน

สอบกลางภาค                      =     ๒๐   คะแนน

คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค    =     ๒๐   คะแนน

สอบปลายภาค                      =     2๐   คะแนน

ชิ้นงาน  /ภาระงาน                  =     2๐   คะแนน

 

รวม   ๑๐๐  คะแนน

 

 

 

สารบัญรายวิชา

18 บทเรียน

เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา

คำสมาส
แบบทดสอบเรื่องคำสมาส
การมอบหมายงาน
ลักษณะของประโยค
แต่งกลอนสุภาพ

พัฒนาทักษะสื่อสาร?

1. การอ่านอกเสียง 2. การอ่านจับใจความ 3.การเขียนแผนผังความคิด 4. การคัดลายมือ 5. การเขียนเรียงความ 6. การเขียนย่อความ 7. การเขียนจดหมายกิจธุระ 8. การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ 9. การพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู

วรรณคดีและวรรณกรรม?

หลักการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม โคลงภาพพระราชพงศาวดาร บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา แลพสามัคคีเสวก สิลาจารึก หลักที่ 1 บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

62 ผู้เรียน

เรียน