0(0)

ภาษาไทยพื้นฐาน ท32102 ม.5/1

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะ และ

เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน ตีความ  แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่อง

ที่อ่านในทุก ๆ ด้านอย่างมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพื่อนำความรู้

ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง

เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล ตอบคำถามจากการอ่านงานเขียนประเภท

ต่าง ๆ ภายในเวลาที่กำหนด อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ

และรายงาน สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

มาพัฒนาตน พัฒนาการเรียนและพัฒนาความรู้ทางอาชีพ  มีมารยาทในการอ่าน  เขียนสื่อสาร

ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง  มีข้อมูลและสาระสำคัญ

ชัดเจน เขียนเรียงความ  เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย  ผลิตงานเขียน

ของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ  ประเมินงานเขียนของผู้อื่น  แล้วนำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง

เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า  เรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ  และใช้ข้อมูลสารสนเทศ

อ้างอิงอย่างถูกต้อง บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีมารยาทใน

การเขียน สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และ

ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วกำหนดแนวทาง

นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู พูดในโอกาสต่าง ๆ

พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม มีมารยาท

ในการฟัง การดู และการพูด อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา ใช้คำ

และกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคล

รวมทั้งคำราชาศัพท์อย่างเหมาะสม แต่งบทร้อยกรอง วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและ

ภาษาถิ่น อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคำในภาษาไทย วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษา

จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการ

วิจารณ์เบื้องต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และ

วิถีชีวิตของสังคมในอดีต วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรม

ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม

เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา

ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

และนำไปใช้อ้างอิง

กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการพัฒนาการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด โดยให้ฝึกฝนทักษะในรูปแบบที่หลากหลายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

ใช้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์จากการอ่านวรรณคดี วรรณกรรม

การรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การใช้วิจารณญาณ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล การสังเคราะห์ความรู้และข้อคิด

เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านหลักภาษาที่ถูกต้อง พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยครบทุกด้าน และเรียนรู้คุณค่าที่สอดแทรกในวรรณคดีและวรรณกรรมไทย สามารถนำภาษาไทย รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามไปใช้พัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพในชีวิตจริงได้ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคมรวมถึงมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสมพร้อมทั้งเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม

 

รหัสตัวชี้วัด

ท 1.1  ม.4-6 /1   ม.4-6 /2   ม.4-6 /7   ม.4-6 /8    ม.4-6/9
ท 2.1  ม.4-6 /1   ม.4-6/4   ม.4-6/5    ม.4-6 /8
ท 3.1  ม.4-6 /3   ม.4-6/6
ท 4.1  ม.4-6/3   ม.4-6/4

ท 5.1  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/6

 

รวมทั้งหมด   16  ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา

คำและสำนวน
การร้อยเรียงประโยค
หลักการแต่งคำประพันธ์ประเภทร่าย
การมอบหมายงาน

พัฒนาทักษะสื่อสาร

วรรณคดีและวรรณกรรม

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

62 ผู้เรียน

เรียน