0(0)

ภาษาไทยพื้นฐาน ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

หลักสูตรรายวิชา

 

คำอธิบายรายวิชา ภาษาไทย

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๓๑๐๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ภาคเรียนที่  ๑  เวลารวม  ๖๐  ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต

          ศึกษาวิธีการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความ และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรมโดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านจับใจความ การอ่านตามความสนใจ ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัย เขียนกรอบ แนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ รายงานจากเรื่องที่อ่าน การเขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาส ต่าง ๆ เขียนย่อความ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น เขียนวิเคราะห์วิจารณ์ แสดงความรู้ความคิดเห็นหรือโต้แย้ง พูดแสดงความคิดเห็นและการประเมินเรื่อง จากการฟังการดู พูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู พูดในโอกาสต่าง ๆ พูดโน้มน้าว และศึกษาเกี่ยวกับ คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย โครงสร้างประโยคซับซ้อน ระดับภาษา การแต่งบทร้อยกรอง วิเคราะห์วิถีไทย ประเมินค่าความรู้และข้อคิดจากวรรณคดี วรรณกรรม ท่องจำบทอาขยานที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ และสรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น ในระดับที่ยากยิ่งขึ้น โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต กระบวนการเขียนเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟัง และดู และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่า นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัย รักการอ่าน การเขียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด

 

ตัวชี้วัด

ท 1.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/7 ม.3/8 ม.3/9 ม.3/10

ท 2.1 ม.3/2 ม.3/4 ม.3/6 ม.3/7 ม.3/9 ม.3/10

ท 3.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6

ท 4.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/6

ท 5.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4

รวม 28 ตัวชี้วัด

 

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด

รหัสวิชา ท๒๓๑๐๑ รายวิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รวมเวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

 

สาระที่ ๑ : การอ่าน
          มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน
การดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด :
          ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน
๒. ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัย
๓. ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุน จากเรื่องที่อ่าน
๔. อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน
๕. วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น
๗. วิจารณ์ความสมเหตุสมผลการลำดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง
๘. วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
๙. ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
๑๐. มีมารยาทในการอ่าน
สาระที่ ๒ : การเขียน
          มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด :
          ๒. เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา
๔. เขียนย่อความ
๖. เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
๗. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ
๙. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และโครงงาน
๑๐. มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ ๓ : การฟัง การดู และการพูด
          มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิดความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด :
          ๑. แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู
๔. พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
๕. พูดโน้มน้าวโดยนำเสนอหลักฐานตามลาดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ
๖. มีมารยาท ในการฟัง การดู และการพูด
๑๐. มีมารยาทในการอ่าน
สาระที่ ๔ : หลักการใช้ภาษาไทย
          มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมช้ำติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด :
          ๑. จำแนก และใช้คำภาษาต่างประเทศ ที่ใช้ในภาษาไทย
๒. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน
๓. วิเคราะห์ระดับภาษา
๖. การแต่งบทร้อยกรอง
สาระที่ ๕ : วรรณคดีและวรรณกรรม
          มาตรฐาน ท ๕.๑ : เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่ำและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด :
          ๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น
๒. วิเคราะห์วิถีไทย และคุณค่า จากรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
๓. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
๔. ท่องจำและบอกคุณค่ำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง

 

โครงสร้างรายวิชา

รหัสวิชา  ท๒๓๑๐๑  ชื่อรายวิชา  ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ภาคเรียนที่  ๑   เวลา  ๖๐   ชั่วโมง   จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/   ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก/สัดส่วนของคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

จับใจจับตาหาความสำคัญ ท ๑.๑

ม.๓/๑

ม.๓/๓

ม.๓/๕

ม.๓/๗

ม.๓/๙

ม.๓/๑๐

ท๒.๑

ม.๓/๒

ท๓.๑

ม.๓/๖

ท๔.๑

ม.๓/๓

ท๕.๑

ม.๓/๑

ม.๓/๓

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อย

กรอง เป็นทำนองเสนาะได้ถูกต้องเข้าใจ

ความหมาย จับใจความสำคัญและ

รายละเอียดของเรื่องที่อ่านได้ครบครัน

วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่าน

อย่างสมเหตุสมผล แสดงความคิดเห็น

โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ประเมินความ

ถูกต้องของข้อมูล และมีมารยาทในการอ่าน

เขียนข้อความด้วยลายมือที่อ่านง่ายใช้

ถ้อยคาถูกต้องตามระดับภาษา การเขียนคำ

ขวัญ มีมารยาทในการเขียน มีมารยาทใน

การฟัง การดู และการพูด สรุปเนื้อหา

ประเมินคุณค่าวรรณคดี วรรณกรรม นำ

ความรู้และข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

แล้วท่องจำ บอกคุณค่าบทอาขยานตามที่

กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม

ความสนใจ

 

 

 

 

 

 

๑๒ ๑๐
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/   ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก/สัดส่วนของคะแนน ชิ้นงาน/ภาระงาน
พิถีพิถันสร้างความคิด ท๑.๑

ม.๓.๒

ม.๓/๓

ม.๓/๕

ม.๓/๗

ม.๓/๙

ท๒.๑

ม.๓/๔

ม.๓/๙

ม.๓/๑๐

ท๓.๑

ม.๓/๑

ท๔.๑

ม.๓/๑

ท๕.๑

ม.๓/๑

ม.๓/๓

เข้าใจความแตกต่างของคำที่มีความหมาย

โดยตรงและโดยนัย จับใจความสำคัญและ

รายละเอียดของสิ่งที่อ่าน วิเคราะห์ วิจารณ์

และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้การ

เปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น

วิจารณ์ความสมเหตุสมผล ลำดับความ

ความเป็นไปได้ ตีความและประเมินค่า

แนวคิดที่ได้จากงานเขียน เพื่อนำไปใช้

แก้ปัญหา ย่อบทความนิทานและข่าว เขียน

รายงานและโครงงาน อย่างมีมารยาทในการ

เขียน แสดงความคิดเห็นจากการฟังและ

การดู จำแนกและใช้คำที่มาจาก

ภาษาต่างประเทศ สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดี วรรณกรรม ไปประยุกต์ใช้

๑๒ ๑๐

 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/   ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก/สัดส่วนของคะแนน ชิ้นงาน/ภาระงาน
พินิจคุณค่า ท๑.๑

ม.๓/๓

ม.๓/๔

ม.๓.๕

ม.๓/๗

ม.๓/๙

ท๒.๑

ม.๓/๗

ท๓.๑

ม.๓/๑

ม.๓/๔

ท๕.๑

ม.๓/๒

ม.๓/๓

-การระบุใจความสำคัญและรายละเอียด

ของข้อมูลที่สนับสนุน จากเรื่องที่อ่านแล้ว

เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก

ย่อความและรายงาน

– กำรวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินเรื่องที่อ่าน

โดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ และวิจารณ์

ความสมเหตุสมผลการลำดับความ และ

ความเป็นไปได้ของเรื่อง และการตีความ

ประเมินคุณค่ำ ตลอดจนแนวคิดที่ได้จาก

งานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้

แก้ปัญหาในชีวิต โดยการเขียนวิเคราะห์

วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือ

โต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ สามารถแสดงความ

คิดเห็น ประเมินเรื่องจากการฟังและการดู

– การพูดในโอกาสต่าง ๆ การพูดโน้มน้าวใจ

ได้ตรงตามวัตถุประสงค์

– การวิเคราะห์วิถีไทย และคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน แล้วสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน เพื่อนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

๑๓ ๑๐

 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/   ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก/สัดส่วนของคะแนน ชิ้นงาน/ภาระงาน

พัฒนาพาที

ท๑.๑

ม.๓/๓

ม.๓/๕

ม.๓/๗

ม.๓/๘

ม.๓/๙

ท๒.๑

ม.๓/๖

ม.๓/๗

ท๓.๑

ม.๓/๔

ท๔.๑

ม.๓/๒

ท๕.๑

ม.๓/๑

ม.๓/๒

ม.๓/๓

– การระบุใจความสำคัญ รายละเอียดของ

ข้อมูลที่สนับสนุน และวิเคราะห์ วิจารณ์

ประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการต่างๆ

การวิจารณ์ความสมเหตุสมผลการลำดับ

ความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง

– การวิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง

เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

– การตีความและประเมินคุณค่า บอก

แนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย

เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต

– การเขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น

และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล การเขียน

วิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความ

คิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องต่างๆ

จากวรรณคดี ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องต่างๆ

-การพูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ การโต้วาที การอภิปราย

– การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน

– การสรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรม และ

วรรณกรรมท้องถิ่น วิเคราะห์วิถีไทย และ

คุณค่า จากรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

ในระดับที่ยากยิ่งขึ้น แล้วสรุปความรู้และ

ข้อคิดจากการอ่าน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตจริง

 

๑๑

๑๐

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/   ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก/สัดส่วนของคะแนน ชิ้นงาน/ภาระงาน

บทกวีที่ชื่นชอบ

ท๑.๑

ม.๓/๓

ม.๓/๕

ม.๓/๗

ม.๓/๙

ท๒.๑

ม.๓/๗

ท๓.๑

ม.๓/๕

ท๔.๑

ม.๓/๖

ท๕.๑

ม.๓/๑

ม.๓/๔

-การระบุใจความสำคัญและรายละเอียด

ของข้อมูลที่สนับสนุน และวิเคราะห์ วิจารณ์

ประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการ

เปรียบเทียบ สามารถวิจารณ์ ความ

สมเหตุสมผลการลำดับความ และความ

เป็นไปได้ของเรื่อง

– การตีความ ประเมินคุณค่า และแนวคิดที่

ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อ

นำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต

– การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง

ความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่อง

ต่างๆ

– การพูดโน้มน้าวโดยนำเสนอหลักฐาน

ตามลำดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและ

น่าเชื่อถือ

– การแต่งบทร้อยกรองโคลงสี่สุภาพ

– การสรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรม และ

วรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากขึ้นตาม

ความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง

๑๒

๑๐

รวมระหว่างภาค

 

๘๐

 

ปลายภาค

 

๒๐

 
รวม  

๑๐๐

 

 

 

 

 

สารบัญรายวิชา

24 บทเรียน60h

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ จับใจจับตาหาความสำคัญ

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว00:00:00
ใบงาน การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
ใบงาน การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
การท่องจำบทอาขยาน
ใบงาน เรื่อง การท่องจำบทอาขยาน
พระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ๑
ใบงานเรื่อง การถอดคำประพันธ์
พระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ๒
ใบงานเรื่อง คำศัพท์จากวรรณคดี
พระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ๓
ใบงานเรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี
พระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ๔
ใบงานเรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี
การวิจารณ์ความสมเหตุสมผลและประเมินความถูกต้องของเรื่องที่อ่าน
ใบงานเรื่อง การวิเคราะห์ความสมเหตุสมผล
ระดับภาษา ๑
ใบงานเรื่อง การใช้ระดับภาษา1
ระดับภาษา ๒
ใบงานเรื่อง การใช้ระดับภาษา2
การเขียนคำขวัญ ๑
การเขียนคำขวัญ ๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง พินิจคุณค่าวรรณคดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง พัฒนาพาที

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง บทกวีที่ชื่นชอบ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

221 ผู้เรียน

เรียน