0(0)

ภาษาไทยพื้นฐาน 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา ภาษาไทย

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย รหัสวิชา ท23102

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  2  เวลารวม  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต

 

ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านจับใจความ การอ่านตามความสนใจ การอ่านเพื่อเขียนกรอบแนวคิด การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาสต่าง ๆ เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ เขียนอธิบาย เขียนย่อความ เขียนจดหมายกิจธุระ กรอกแบบสมัครงาน ฝึกทักษะการพูดแสดงความคิดเห็น ประเมินเรื่องจากการฟังและการดู พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า พูด พูดในโอกาสต่าง ๆ วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู ศึกษาคําทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ คําศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ สรุปเนื้อหาวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่า ความรู้และข้อคิดจากวรรณคดี วรรณกรรม ท่องจำ บทอาขยานที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจโดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดนําไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตกระบวนการเขียนเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟังและดูและพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่านํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

        สาระที่ 1 : การอ่าน
            มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน

การดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
        ตัวชี้วัด :
1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน
2. ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัย
3. ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุน จากเรื่องที่อ่าน
4. อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน
5. วิเคราะห์วิจารณ์และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น

 1. ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน
 2. วิจารณ์ความสมเหตุสมผลการลำดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง
  8. วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
  9. ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้ แก้ปัญหาในชีวิต
  10. มีมารยาทในการอ่าน
      สาระที่ 2 : การเขียน
  มาตรฐาน
  ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
          ตัวชี้วัด :
 3. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
  2. เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา
  3. เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็น และทัศนคติในเรื่องต่างๆ
  5. เขียนจดหมายกิจธุระ
 4. เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
  8. กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู้และทักษะของตนเองที่เหมาะสมกับงาน
 5. มีมารยาทในการเขียน

  สาระที่ 3 : การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน
ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิดความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์
         ตัวชี้วัด :
          1. แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู

 1. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูเพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
 2. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา
 3. พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
 4. พูดโน้มน้าวโดยนำเสนอหลักฐานตามลำดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ
 5. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

    สาระที่ 4 : หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน
ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
        ตัวชี้วัด :
            4. ใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ

 1.     อธิบายความหมายคำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ

    สาระที่ 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม
            มาตรฐาน ท 5.1 : เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
        ตัวชี้วัด :
             1. สรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น
2. วิเคราะห์วิถีไทย และคุณค่า จากรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
3. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
4. ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง

สารบัญรายวิชา

44 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิวิธพินิจภาษา

เรื่อง 1.1 การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว50:09
เรื่อง 1.2 การอ่านจับใจความสำคัญจากบทความ
เรื่อง 1.3 การอ่านตีความและประเมินคุณค่า
เรื่อง 1.4 การเลือกดูและฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์จากโฆษณา
เรื่อง 1.5 การเขียนโฆษณา
เรื่อง 1.6 การพูดโน้มน้าวใจ
เรื่อง 1.7 การเขียนอธิบาย
เรื่อง 1.8 การพูดรายงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่อง 1.9 การเขียนคำคมการเขียนคติพจน์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คุณค่าวรรณคดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พาทีสัมพันธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สรรคำนำมาใช้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิใจในถิ่นตน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

224 ผู้เรียน

เรียน