หน่วยที่ 1 วิวิธพินิจภาษา?

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อ่านทำนองเสนาะได้ถูกต้อง ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของเรื่องที่อ่านได้ วิเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบและ ประเมินโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ มีมารยาทในการอ่าน เขียนข้อความ โดยใช้ ถ้อยคำที่ได้ถูกต้องตามระดับของภาษา เขียนอธิบายชี้แจง แสดง ความคิดเห็นและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล มีมารยาทในการเขียนวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดูและการสนทนา มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด

หน่วยที่ 2 คุณค่าของวรรณคดี?

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน เข้าใจความแตกต่างของคำที่มี ความหมาย โดยตรงและโดยนัย จับใจความสำคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อ่านตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย เขียนข้อความด้วย ลายมือที่อ่านง่าย มีมารยาทใน การเขียน สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม วิเคราะห์ วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดี สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและท่องจำ และบอกคุณค่าบทอาขยานที่กำหนด และตามความสนใจ ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๙ ม.๓/๑๐ ท ๒.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๑๐ ท ๓.๑ ม. ๓/๓ ท ๕.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔

หน่วยที่ 3 พาทีสัมพันธ์?

เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคําได้ถูกต้อง ตามระดับของภาษา เขียนจดหมาย กิจธุระและกรอกแบบสมัครงานได้ ตามรูปแบบที่เหมาะสมและมี มารยาทในการเขียน แสดงความ คิดเห็นวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมิน เรื่องที่ฟังและดู เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ โดยและการพูด รายงานและการพูด โน้มน้าวอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งมี มารยาทในการฟัง การดู และการพูด ตัวชี้วัด ท ๒.๑ ม.๓/๒ ม.๓/๕ ม.๓/๘ ม.๓/๑๐ ท ๓.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๕ ม.๓/๖

หน่วยที่ 4 สรรคํานํามาใช้?

การอ่านเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อเขียน กรอบแนวคิด วิเคราะห์วิจารณ์และ ประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธี เปรียบเทียบ มีมารยาทในการอ่าน เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคําได้ถูกต้อง ตามระดับของภาษา เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น และโต้แย้ง อย่างมีเหตุผล พูในโอกาสต่าง ๆ ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ มีมารยาทใน การฟังการดูและการพูด ใช้คําทับศัพท์และศัพท์บัญญัติอธิบาย ความหมายของคําศัพท์ทางวิชาการ และวิชาชีพ ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ม.๓/๔ ม.๓/๔ ม.๓/๑๐ ท ๒.๑ ม.๓/๒ ม.๓/๖ ท ๓.๑ ม.๓/๖ ท ๔.๑ ม.๓/๔ ม.๓/๕

หน่วยที่ 5 ภูมิใจในถิ่นตน?

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบท ร้อยกรองได้อย่างถูกต้องตามหลัก การอ่าน ระบุใจความสําคัญและ รายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจาก เรื่องที่อ่าน อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียน กรอบแนวคิด วิเคราะห์เพื่อแสดง ความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่ อ่าน ตีความและประเมินคุณค่าที่ได้ จากงานเขียนอย่างหลากหลาย มี มารยาทในการอ่าน เขียนข้อความ โดยใช้ถ้อยคําได้ถูกต้องตามระดับ ภาษา เขียนชีวประวัติและ อัตชีวประวัติโดยเล่าเหตุการณ์ข้อคิด และทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ เขียนย่อ ความและมีมารยาทในการเขียน แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่อง จากการฟังและดู วิเคราะห์วิจารณ์ เรื่องที่ฟังและดูเพื่อนําข้อคิดมา ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา ค้นคว้าจากการฟังการดูการสนทนา มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๘ ม.๓/๙ ม.๓/๑๐ ท ๒.๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๑๐ ท ๓.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม. ๓/๓ ม. ๓/๖
เรื่องที่ 1 การเขียนชีวประวัติและ อัตชีวประวัติ