0(0)

ภาษาไทยพื้นฐาน

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย

 

รายวิชาพื้นฐาน/เพิ่มเติม   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒  เวลารวม ๖๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.๕  หน่วยกิต

          ศึกษาหลักการเขียนผังความคิด  การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน การวิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน จากบทความที่อ่าน การระบุข้อสังเกตการโฆษณาชวนเชื่อ การโน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน การอ่านหนังสือ บทความ หรือคำประพันธ์อย่างหลากหลาย และการประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต การเขียนบรรยาย พรรณนา  การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า และการเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่างๆ  การแต่งกลอน การวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล เพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต การวิเคราะห์ การอธิบายคุณค่า และการสรุปความคิด จากวรรณคดีและวรรณกรรม และหลักการท่องจำบทอาขยาน

โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน การเขียน การพูด การคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติและกระบวนการกลุ่ม  อ่านออกเสียง อ่านในใจบทร้อยกรอง ทักษะการอ่านจับใจความ สรุปความ อธิบาย วิเคราะห์ความ เขียนรายงาน

เห็นคุณค่าของการนำความรู้และน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย

ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ

 

๒. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ท.๑.๑ ม.๒/๑, ท.๑.๑ ม.๒/๒, ท.๑.๑ ม.๒/๕, ท.๑.๑ ม.๒/๖, ท.๑.๑ ม.๒/๗, ท.๑.๑ ม.๒/๘

ท.๒.๑ ม.๒/๒, ท.๒.๑ ม.๒/๓, ท.๒.๑ ม.๒/๔, ท.๒.๑ ม.๒/๕, ท.๒.๑ ม.๒/๖, ท.๒.๑ ม.๒/๘

ท.๓.๑  ม.๒/๑, ท.๓.๑  ม.๒/๒, ท.๓.๑  ม.๒/๔, ท.๓.๑  ม.๒/๕, ท.๓.๑  ม.๒/๖

ท ๔.๑ ม.๒/๓  ท ๔.๑ ม.๒/๕

ท.๕.๑  ม.๒/๑, ท.๕.๑  ม.๒/๒, ท.๕.๑  ม.๒/๔, ท.๕.๑  ม.๒/๕

รวมทั้งหมด  ๒๓ ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

20 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง?

การอ่านออกเสียงกาพย์ห่อโคลง ผู้อ่านต้องเข้าใจลักษณะคำประพันธ์และจังหวะการอ่านทั้งกาพย์ยานี ๑๑ และโคลงสี่สุภาพ เนื่องจากคำประพันธ์ประเภทนี้จะแต่งด้วยกาพย์ยานีสลับกับโคลงสี่สุภาพอย่างละ ๑ บท การอ่านบทร้อยกรองนับว่าเป็นการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษาอีกวิธีหนึ่ง การเขียนแผนผังและการแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผล การใช้ภาษาในการเขียนบรรยายและการเขียนพรรณนา และการพูดโฆษณา
คำโคลง คำเขียน
การมอบหมายงาน
แบบทดสอบเรื่อง คำโคลง คำเขียน
การอ่านออกเสียงกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
ถอดความกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
เขียนแผนผังเนื้อความ
การแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผล
การเขียนบรรยาย
การเขียนพรรณนา
การพูดโฆษณา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

1 รายวิชา

5 ผู้เรียน

เรียน