0(0)

ภาษาไทยพื้นฐาน4 ท22102 ม.2/1

หลักสูตรรายวิชา

ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง จับใจความสำคัญ  สรุปความ  และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน  เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่างๆที่อ่าน  อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่านเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต ฝึกคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนย่อความ เขียนบรรยายและพรรณนา เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า เขียนเรียงความ เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า จากการฟัง การดูและการสนทนา  พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือของข่าวสารต่างๆ เพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ศึกษาการสร้างคำในภาษาไทย การใช้คำราชาศัพท์ แต่งบทร้อยกรอง  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ  ประโยครวม  และประโยคซ้อน  รวบรวมและอธิบายความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิเคราะห์ วิจารณ์และสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด                      กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ

เพื่อให้เกิดความรู้ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด และการดู มีความสามารถในการสื่อสาร ในการคิดการใช้ทักษะชีวิต ในการใช้เทคโนโลยี เป็นผู้ใฝ่รู้   ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม ดังนี้ ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21  และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม /สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) การบริการสังคมและ จิตสาธารณะ (Public Service)  บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสตัวชี้วัด

ท 1.1 ม 2/1  ท 1.1 ม 2/2  ท 1.1  ม 2/3  ท 1.1  ม 2/4  ท 1.1 ม 2/5  ท 1.1 ม 2/7

ท 1.1 ม 2/8

ท 2.1 ม 2/1  ท 2.1 ม 2/2  ท 2.1 ม 2/3   ท 2.1 ม 2/4   ท 2.1  ม 2/5  ท 2.1  ม 2/6

ท2.1 ม 2/7   ท 2.1 ม 2/8

ท 3.1 ม 2/1  ท 3.1 ม 2/2  ท 3.1 ม 2/3   ท 3.1 ม 2/4  ท 3.1 ม 2/5   ท 3.1  ม 2/6

ท 4.1 ม 2/1  ท 4.1 ม 2/2   ท 4.1 ม 2/3   ท 4.1 ม 2/4  ท 4.1 ม 2/5

ท 5.1 ม 2/1  ท 5.1 ม 2/2  ท 5.1 ม 2/3  ท 5.1 ม 2/4   ท 5.1 ม 2/5

รวมทั้งหมด  26  ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

19 บทเรียน

เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา

เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา
คำสมาส5:05
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องคำสมาส
ลักษณะของประโยค
แบบทดสอบเรื่อง ลักษณะของประโยค
การแต่งกลอนสุภาพ
การมอบหมายงานการแต่งกลอนสุภาพ
แบบทดสอบการแต่งสุภาพ
คำราชาศัพท์
แบบทดสอบเรื่องคำราชาศัพท์
การมอบหมายงานคำราชาศัพท์
คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
แบบทดสอบคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

พัฒนาทักษะสื่อสาร

วรรณคดีและวรรณกรรม

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

15 รายวิชา

205 ผู้เรียน

เรียน