0(0)

ภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                 รายวิชาพื้นฐาน

รหัส ท31101  วิชาภาษาไทย                                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

เวลาเรียน 2  ชั่วโมง /สัปดาห์                                                         จำนวน 1  หน่วยกิต

                                                                                                               

                ศึกษาหลักการอ่านออกเสียง อ่านตีความ แปลความขยายความ อ่านเชิงวิเคราะห์  วิจารณ์ และประเมินค่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  ศึกษาหลักการเขียนอธิบาย บรรยาย พรรณนา จดหมายกิจธุระ เรียงความ ย่อความ การประเมินค่างานเขียน ฝึกการเขียนอธิบายสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บรรยาย พรรณนา จดหมายกิจธุระ ย่อความ เรียงความ รายงานเชิงวิชาการ ประเมินค่างานเขียนรูปแบบต่าง ๆ  ศึกษาหลักการฟัง  การดู การพูด ศึกษาหลักการวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม

ฝึกการพูดสรุปแนวคิด คิดวิเคราะห์ บรรยาย  อธิบาย  แสดงความคิดเห็นจากการฟัง และการดู  เลือกฟังและดูเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต  พูดในโอกาสต่างๆ  ศึกษาธรรมชาติของภาษา  การออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ พยางค์  คำที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤต คำสมาส อักษรนำ หลักการใช้คำ อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ  และภาษาถิ่น  การสร้างคำไทย แต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ   การประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์  วรรณกรรมพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น  วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม  รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่องจำอาขยานและบทประพันธ์ที่มีคุณค่า โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมมือ  การสร้างแผนภาพความคิด การเรียนรู้แบบโครงงาน การเรียนแบบ  สืบเสาะ หาความรู้ การเรียนรู้แบบพหูสูต มุ่งให้นักเรียนฝึกทำซ้ำๆ จนเกิดทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และคิด

เพื่อเป็นพื้นฐานการนำไปใช้ในการศึกษาในรายวิชาอื่น การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  และใช้สำหรับพัฒนาวิชาชีพต่อไป รวมถึงมีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม มีความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคมรวมถึงมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสมพร้อมทั้งเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ท 1.1 ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/6  ม.4-6/7

ท 2.1 ม.4-6/1 ม.4-6/5  ม.4-6/8

ท 3.1 ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3 ม.4-6/4

ท 4.1 ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3 ม.4-6/4

ท 5.1 ม.4-6/1 ม.4-6/3  ม.4-6/5  ม4-6/6

รวมทั้งหมด   20   ตัวชี้วัด     

สารบัญรายวิชา

28 บทเรียน

หน่วยที่ 1 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต?

เป้าหมายการเรียนรู้ 1.1 ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 1.1.1 ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้แกนกลาง ท 1.1 ม.4-6/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่านได้
เรื่องที่ 1 การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว8:24
ใบงานเรื่องการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องการอ่านร้อยแก้ว
เรื่องที่ 2 การอ่านออกเสียงร้อยกรอง6:13
ใบความรู้เรื่องการอ่านออกเสียงร้อยกรอง
ใบงานเรื่องการอ่านออกเสียงร้อยกรอง
ตัวอย่างการอ่านทำนองเสนาะ นมัสการมาตาปิตุคุณ2:02

หน่วยที่ 2 คิดเขียนอย่างสร้างสรรค์?

เป้าหมายการเรียนรู้ 1.1 ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 1.1.1 ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้แกนกลาง ท 2.1 ม.4-6/1 รูปแบบงานเขียนเชิงวิชาการ มีแบบแผนเฉพาะ ต้องศึกษารูปแบบให้ชัดเจนและแม่นยำ

หน่วยที่ 3 มุ่งมั่นฟัง พูด ดู?

เป้าหมายการเรียนรู้ 1.1 ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 1.1.1 ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้แกนกลาง ท 2.1 ม.4-6/3 ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วกำหนดแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ม.4-6/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

หน่วยที่ 4 รอบรู้หลักการใช้ภาษา?

เป้าหมายการเรียนรู้ 1.1 ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 1.1.1 ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้แกนกลาง ท 2.1 ม.4-6/2 ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์

หน่วยที่ 5 รู้คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม?

เป้าหมายการเรียนรู้ 1.1 ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 1.1.1 ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้แกนกลาง ท 2.1 ม.4-6/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

352 ผู้เรียน

เรียน