0(0)

ภาษาไทย รหัสวิชา ท31102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย

รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่ 2        เวลารวม   40  ชั่วโมง     จำนวน   1.0 หน่วยกิต

 

(ด้านความรู้ : K) ศึกษาหลักการอ่านออกเสียง อ่านตีความ แปลความขยายความ อ่านเชิงวิเคราะห์  วิจารณ์ และประเมินค่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  ศึกษาหลักการเขียนอธิบาย บรรยาย พรรณนา จดหมายกิจธุระ เรียงความ ย่อความ การประเมินค่างานเขียน ฝึกการเขียนอธิบายสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  บรรยาย พรรณนา จดหมายกิจธุระ ย่อความ เรียงความ รายงานเชิงวิชาการ ประเมินค่างานเขียนรูปแบบต่าง ๆ  ศึกษาหลักการฟัง  การดู การพูดศึกษาหลักการวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม

(ด้านทักษะ/กระบวนการ : P) ฝึกการพูดสรุปแนวคิด คิดวิเคราะห์ บรรยาย  อธิบาย  แสดงความคิดเห็นจากการฟัง และการดู  เลือกฟังและดูเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต  พูดในโอกาสต่างๆ  ศึกษาธรรมชาติของภาษา  การออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ พยางค์ คำที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤต คำสมาส อักษรนำ หลักการใช้คำ อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น  การสร้างคำไทย แต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ   การประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์  วรรณกรรมพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น  วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม  รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่องจำอาขยานและบทประพันธ์ที่มีคุณค่า           โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมมือ  การสร้างแผนภาพความคิด การเรียนรู้แบบโครงงาน การเรียนแบบสืบเสาะ หาความรู้ การเรียนรู้แบบพหูสูต มุ่งให้นักเรียนฝึกทำซ้ำๆ จนเกิดทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และคิด

(ด้านคุณลักษณะ : A)  เพื่อเป็นพื้นฐานการนำไปใช้ในการศึกษาในรายวิชาอื่น การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  และใช้สำหรับพัฒนาวิชาชีพต่อไป รวมถึงมีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย

 

รหัสตัวชี้วัด

ท 1.1 ม.4-6/2,3,6,9

ท 2.1 ม.4-6/1,3,4,8

ท 3.1 ม.4-6/1,3,4,6

ท 4.1 ม.4-6/2,3,4

ท 5.1 ม.4-6/1,3,4,6

 

รวมทั้งหมด   19   ตัวชี้วัด     

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

หน่วยที่ 1 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต

การอ่านวิเคราะห์และวิจารณ์00:00:00
ใบความรู้เรื่องการอ่านวิเคราะห์วิจารณ์
แบบทดสอบเรื่องการอ่านวิเคราะห์และวิจารณ์
การอ่านตีความ00:00:00
ใบงานเรื่องการอ่านตีความ
แบบทดสอบเรื่องการอ่านตีความ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

18 รายวิชา

355 ผู้เรียน

เรียน