0(0)

ภาษาไทย 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา ภาษาไทย

รายวิชาพื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่  ๑ เวลารวม  ๒  ชั่วโมง  จำนวน ๑ หน่วยกิต

ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะ และ

เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่อง

ที่อ่านในทุก ๆ ด้านอย่างมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพื่อนำความรู้

ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง

เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล ตอบคำถามจากการอ่านงานเขียนประเภท

ต่าง ๆ ภายในเวลาที่กำหนด อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ

และรายงาน สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

มาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ มีมารยาทในการอ่าน เขียนสื่อสาร

ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระสำคัญ

ชัดเจน เขียนเรียงความ เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย ผลิตงานเขียน

ของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ ประเมินงานเขียนของผู้อื่น แล้วนำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง

เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า เรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช้ข้อมูลสารสนเทศ

อ้างอิงอย่างถูกต้อง บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีมารยาทใน

การเขียน สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และ

ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วกำหนดแนวทาง

นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู พูดในโอกาสต่าง ๆ

พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม มีมารยาท

ในการฟัง การดู และการพูด อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา ใช้คำ

และกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคล

รวมทั้งคำราชาศัพท์อย่างเหมาะสม แต่งบทร้อยกรอง วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและ

ภาษาถิ่น อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคำในภาษาไทย วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษา

จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการ

วิจารณ์เบื้องต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และ

วิถีชีวิตของสังคมในอดีต วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรม

ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม

เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา

ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ และนำไปใช้อ้างอิง

กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการพัฒนาการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด โดยให้ฝึกฝนทักษะในรูปแบบที่หลากหลายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

ใช้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์จากการอ่านวรรณคดี วรรณกรรม

การรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การใช้วิจารณญาณ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล การสังเคราะห์ความรู้และข้อคิด

เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านหลักภาษาที่ถูกต้อง พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยครบทุกด้าน และเรียนรู้คุณค่าที่สอดแทรกในวรรณคดีและวรรณกรรมไทย สามารถนำภาษาไทย รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามไปใช้พัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพในชีวิตจริงได้ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

 

รหัสตัวชี้วัด

ท ๑.๑   ม. ๔-๖/๑, ม. ๔-๖/๒, ม. ๔-๖/๓, ม. ๔-๖/๔, ม. ๔-๖/๕, ม. ๔-๖/๖,

ม. ๔-๖/๗, ม. ๔-๖/๘, ม. ๔-๖/๙

ท ๒.๑   ม. ๔-๖/๑, ม. ๔-๖/๒, ม. ๔-๖/๓, ม. ๔-๖/๔, ม. ๔-๖/๕, ม. ๔-๖/๖,

ม. ๔-๖/๗, ม. ๔-๖/๘

ท ๓.๑   ม. ๔-๖/๑, ม. ๔-๖/๒, ม. ๔-๖/๓, ม. ๔-๖/๔, ม. ๔-๖/๕, ม. ๔-๖/๖

ท ๔.๑   ม. ๔-๖/๑, ม. ๔-๖/๒, ม. ๔-๖/๓, ม. ๔-๖/๔, ม. ๔-๖/๕, ม. ๔-๖/๖,

ม. ๔-๖/๗

ท ๕.๑   ม. ๔-๖/๑, ม. ๔-๖/๒, ม. ๔-๖/๓, ม. ๔-๖/๔, ม. ๔-๖/๕, ม. ๔-๖/๖

รวมทั้งหมด ๓๖ ตัวชี้วัด

 

 

 

 

 

สารบัญรายวิชา

16 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา?

ภาษาไทยเป็นภาษาคำโดดไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำที่นำมาเรียงเข้าเป็นประโยค การเรียง กลุ่มคำสลับที่กันทำให้ความหมายเปลี่ยนไป และการเรียงตำแหน่งคำในประโยคต่างกันทำให้ความหมายและหน้าที่ของคำเปลี่ยนไป ภาษาไทยส่วนใหญ่จะเรียงคำขยายไว้ข้างหลังคำหลัก
มีเสียงและรูปวรรณยุกต์ที่ทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไป คำไทยบางคำมีความหมายหลายอย่าง จะรู้ความหมายได้เมื่อเข้ารูปประโยคคำไทย มีตัวสะกดตรงตามมาตรา และไม่ใช้เครื่องหมาย ทัณฑฆาต

เกี่ยวกับผู้สอน

นางทิพวัลย์ ศรีพรหมษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สอนรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพรเจริยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตบึงกาฬ
0 (0 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

113 ผู้เรียน

เรียน