หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา?

ภาษาไทยเป็นภาษาคำโดดไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำที่นำมาเรียงเข้าเป็นประโยค การเรียง กลุ่มคำสลับที่กันทำให้ความหมายเปลี่ยนไป และการเรียงตำแหน่งคำในประโยคต่างกันทำให้ความหมายและหน้าที่ของคำเปลี่ยนไป ภาษาไทยส่วนใหญ่จะเรียงคำขยายไว้ข้างหลังคำหลัก
มีเสียงและรูปวรรณยุกต์ที่ทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไป คำไทยบางคำมีความหมายหลายอย่าง จะรู้ความหมายได้เมื่อเข้ารูปประโยคคำไทย มีตัวสะกดตรงตามมาตรา และไม่ใช้เครื่องหมาย ทัณฑฆาต
การพูดสรุปความคิดและการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

การพูดสรุปความคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู ผู้พูดจะต้องมีความรู้ ประสบการณ์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ เสนอทั้งข้อดีและข้อเสียอันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม