หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา?

ภาษาไทยเป็นภาษาคำโดดไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำที่นำมาเรียงเข้าเป็นประโยค การเรียง กลุ่มคำสลับที่กันทำให้ความหมายเปลี่ยนไป และการเรียงตำแหน่งคำในประโยคต่างกันทำให้ความหมายและหน้าที่ของคำเปลี่ยนไป ภาษาไทยส่วนใหญ่จะเรียงคำขยายไว้ข้างหลังคำหลัก
มีเสียงและรูปวรรณยุกต์ที่ทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไป คำไทยบางคำมีความหมายหลายอย่าง จะรู้ความหมายได้เมื่อเข้ารูปประโยคคำไทย มีตัวสะกดตรงตามมาตรา และไม่ใช้เครื่องหมาย ทัณฑฆาต
การอ่านจับใจความ

     การอ่านจับใจความสำคัญ เป็นการอ่านเพื่อจดจำ ทำความเข้าใจ อ่านเก็บความรู้
ในสาระสำคัญของเรื่อง การอ่านควรหมั่นฝึกฝนให้เป็นนิสัย อ่านหนังสือให้ได้ทุกชนิด ทั้งที่ให้ประโยชน์ ในด้านความรู้ อาชีพและความสนุกเพลิดเพลิน

คำขวัญ
คำเชิญชวน และการโฆษณาสินค้า คำขวัญ เป็นถ้อยคำสั้น ๆ ใช้คำคล้องจองกันมักเป็นไปในทำนองเชิญชวนให้ปฏิบัติตามคำเชิญชวน เน้นถ้อยคำชักชวนในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การเชิญชวนมักจะบอกวิธีปฏิบัติและผลของการปฏิบัติด้วยโฆษณาสินค้า เป็นถ้อยคำโน้มน้าวใจ เพื่อการโฆษณาขายสินค้า มีลักษณะสะดุดหู สะดุดตา สะดุดใจ ชี้ให้เห็นความดีวิเศษของสินค้า อ้างคนส่วนใหญ่ และและอ้างสถิติตัวเลข