หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา?

ภาษาไทยเป็นภาษาคำโดดไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำที่นำมาเรียงเข้าเป็นประโยค การเรียง กลุ่มคำสลับที่กันทำให้ความหมายเปลี่ยนไป และการเรียงตำแหน่งคำในประโยคต่างกันทำให้ความหมายและหน้าที่ของคำเปลี่ยนไป ภาษาไทยส่วนใหญ่จะเรียงคำขยายไว้ข้างหลังคำหลัก
มีเสียงและรูปวรรณยุกต์ที่ทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไป คำไทยบางคำมีความหมายหลายอย่าง จะรู้ความหมายได้เมื่อเข้ารูปประโยคคำไทย มีตัวสะกดตรงตามมาตรา และไม่ใช้เครื่องหมาย ทัณฑฆาต
การอ่าน การอ่านออกเสียงประเภทร้อยแก้ว การอ่านออกเสียงประเภทร้อยกรอง

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ ต้องอ่านออกเสียง
ให้ชัดเจน นํ้าเสียงไพเราะ น่าฟัง รวมทั้งเข้าใจคำศัพท์
วรรคตอน วิธีการอ่าน และความสำคัญของเรื่องที่อ่านอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้สื่อความหมาย
ได้ถูกต้องตามเรื่องที่อ่าน ผู้ฟังเกิดความซาบซึ้งเพลิดเพลินกับเรื่องที่ฟัง