หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา?

ภาษาไทยเป็นภาษาคำโดดไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำที่นำมาเรียงเข้าเป็นประโยค การเรียง กลุ่มคำสลับที่กันทำให้ความหมายเปลี่ยนไป และการเรียงตำแหน่งคำในประโยคต่างกันทำให้ความหมายและหน้าที่ของคำเปลี่ยนไป ภาษาไทยส่วนใหญ่จะเรียงคำขยายไว้ข้างหลังคำหลัก
มีเสียงและรูปวรรณยุกต์ที่ทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไป คำไทยบางคำมีความหมายหลายอย่าง จะรู้ความหมายได้เมื่อเข้ารูปประโยคคำไทย มีตัวสะกดตรงตามมาตรา และไม่ใช้เครื่องหมาย ทัณฑฆาต
การเขียนรายงานการประชุม

การประชุม หมายถึง การที่กลุ่มบุคคลหนึ่งมาพบกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแก้ไขปัญหา แจ้งข่าวหรือพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน โดยมีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ไว้
ล่วงหน้า จุดมุ่งหมายในการประชุม เพื่อแจ้งข่าวแถลงนโยบาย ปรึกษาหารือ พิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทำความเข้าใจในการดำเนินงานต่าง ๆ ร่วมกัน ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม คือ เลขานุการในการประชุม