หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา?

ภาษาไทยเป็นภาษาคำโดดไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำที่นำมาเรียงเข้าเป็นประโยค การเรียง กลุ่มคำสลับที่กันทำให้ความหมายเปลี่ยนไป และการเรียงตำแหน่งคำในประโยคต่างกันทำให้ความหมายและหน้าที่ของคำเปลี่ยนไป ภาษาไทยส่วนใหญ่จะเรียงคำขยายไว้ข้างหลังคำหลัก
มีเสียงและรูปวรรณยุกต์ที่ทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไป คำไทยบางคำมีความหมายหลายอย่าง จะรู้ความหมายได้เมื่อเข้ารูปประโยคคำไทย มีตัวสะกดตรงตามมาตรา และไม่ใช้เครื่องหมาย ทัณฑฆาต
การเขียนโครงการและรายงานการดำเนินโครงการ

โครงการ หมายถึง กิจกรรมหรือกลุ่มของงานในหน่วยงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน มีระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดของงาน และเป็นงานพิเศษ
จากงานประจำขององค์กรหรือหน่วยงาน

          การเขียนโครงการประกอบด้วย ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ งบประมาณและทรัพยากรที่ใช้ ผู้รับผิดชอบโครงการ การประเมินผลโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ