หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา?

ภาษาไทยเป็นภาษาคำโดดไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำที่นำมาเรียงเข้าเป็นประโยค การเรียง กลุ่มคำสลับที่กันทำให้ความหมายเปลี่ยนไป และการเรียงตำแหน่งคำในประโยคต่างกันทำให้ความหมายและหน้าที่ของคำเปลี่ยนไป ภาษาไทยส่วนใหญ่จะเรียงคำขยายไว้ข้างหลังคำหลัก
มีเสียงและรูปวรรณยุกต์ที่ทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไป คำไทยบางคำมีความหมายหลายอย่าง จะรู้ความหมายได้เมื่อเข้ารูปประโยคคำไทย มีตัวสะกดตรงตามมาตรา และไม่ใช้เครื่องหมาย ทัณฑฆาต
การเขียนโน้มน้าวใจ การเขียนเชิญชวน

     ๑. การโน้มน้าวใจ เป็นการทำสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ให้เปลี่ยนแปลงสภาพจากเดิม
ไปตามทิศทางที่ต้องการ โดยใช้กลวิธี
กระทบใจบุคคลให้ยอมรับ และยอมเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ไปตามที่
ผู้โน้มน้าวใจต้องการ วิธีการโน้มน้าวใจ
ต้องอาศัยความน่าเชื่อถือของบุคคล
ผู้โน้มน้าวใจ การใช้เหตุผลหนักแน่น
การใช้ความรู้สึกร่วมกัน การชี้ให้เห็น
ทั้งข้อดีข้อเสีย การใช้อารมณ์ขันและ
การเร้าให้เกิดอารมณ์อย่างแรง
การโน้มน้าวใจที่ดี ควรสร้างสรรค์
 มีเจตนาดี มีจุดประสงค์ และมีคุณธรรม จริยธรรมใช้ภาษาไปในทางเสนอแนะมาก
กว่าการขู่เข็ญ คุกคาม บังคับและหลอกลวง

     ๒. การเขียนเชิญชวน ได้แก่