ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ

สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ ได้แก่ ชาวต่างถิ่นในสหรัฐอเมริกา ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สังคมที่ทันสมัย และเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้ประชากรจากทวีปอื่นเข้ามาอยู่อาศัย และประกอบอาชีพเป็นจำนวนมาก การเข้ามาของชาวต่างถิ่นทำให้เกิดการผสมผสานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม การเพิ่มขึ้นของประชากรดังกล่าว ได้ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาก เนื่องจากประชากรบางส่วนเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย ขาดการศึกษาที่ดี และอยู่ในชุมชนแออัด จึงทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมตามมา อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย อากาศเสีย และขยะเป็นพิษอีกด้วย

ทวีปอเมริกาเหนือมีปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายอย่าง เช่น การตัดไม้ทำลายป่า อันมีผลกระทบโดยตรงต่อการสูญพันธุ์ และการลดจำนวนของสัตว์ป่า การทำเกษตรที่ผิดวิธี และการขยายตัวของพื้นที่ทำกิน การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร ทำให้ดินและน้ำเกิดความเสื่อมโทรม การขยายตัวของเขตเมือง และพื้นที่อุตสาหกรรม ส่งผลให้มีขยะของเสียจากบ้านเรือน และโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น สัตว์ทะเลมีปริมาณลดลง อันเกิดจากการจับสัตว์น้ำด้วยวิธีการที่รุนแรง

ทวีปอเมริกาเหนือยังประสบกับปัญหาฝนกรด ซึ่งเกิดจากก๊าซไนโตรเจน ที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของรถยนต์ และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม สารเคมี และของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยโรงงานอุตสาหกรรมในทวีปอเมริกาเหนือนั้นปล่อยสารเคมีและขยะมากถึง 5 ล้านตัน

สาเหตุหลักที่เกิดปัญหามลพิษในทวีปอเมริกาเหนือ คือ การเพิ่มของจำนวนประชากร ทำให้มีการปล่อยน้ำเสียมากขึ้น เกิดความต้องการในการใช้พลังงานเชื้อเพลิงประเภทน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนได้รับสารพิษจากน้ำเสีย และเกิดปัญหาสุขภาพตามมา ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศส่งผลกระทบต่อทวีปอเมริกาเหนือ ทั้งคลื่นความร้อน ภัยแล้ง พายุเฮอร์ริเคน ธารน้ำแข็งละลาย และชายฝั่งถูกกัดเซาะ

ภาพ : shutterstock.com

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต

การตัดไม้ทำลายป่า เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมหลักของทวีปอเมริกาใต้ การตัดไม้ทำลายป่านั้น เกิดขึ้นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้ทรัพยากรดิน น้ำ และอากาศเสื่อมโทรม เกิดการขาดแคลนแหล่งต้นน้ำ และสัตว์ป่าเริ่มสูญพันธุ์

นอกจากนี้ทวีปอเมริกาใต้ยังมีปัญหาในเรื่องของการขยายพื้นที่ทางการเกษตร การขยายตัวของเขตเมือง และอุตสาหกรรม อันเกิดจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ทวีปอเมริกาใต้ยังมีปัญหาสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม คือ ชุมชนแออัดจากการเจริญเติบโตของสังคมและเศรษฐกิจ ในประเทศบราซิลมีการขยายตัวของพื้นที่การเกษตร เพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ที่ขยายตัวขึ้น กับระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกมากขึ้น จึงมีการสร้างเส้นทางคมนาคมสาย Trans-Amazonian Highway ซึ่งเส้นทางส่วนใหญ่มีสภาพที่ไม่ดีนัก รัฐบาลจึงปรับปรุงถนนสายนี้ ด้วยการลาดพื้นผิวถนนด้วยกรวดผสมยางมะตอย การพัฒนาถนนสายนี้มีผลโดยตรงต่อพื้นที่ป่าแอมะซอน ซึ่งมีผลทำให้พื้นที่ป่าถูกทำลายมากขึ้น