0(0)

ม.4/8 วิชาพระพุทธศาสนา ส 31104 เทอม 2

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  รหัสวิชา  ส31104 พระพุทธศาสนา                  จำนวน  40  ชั่วโมง

    จำนวน 1.0 หน่วยกิต                                                            เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ศึกษาและวิเคราะห์ การปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้าง รวมถึงในพิธีกรรมและศาสนพิธีต่าง ๆ วิธีการปฏิบัติตนในการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐาน

การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ รวมถึงแนวทางในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนาอันส่งผลต่อการพัฒนาตน ชาติและโลก

ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะประชาธิปไตยพระพุทธศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการสอน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา (พระอนุรุทธเถระ พระองค์คุลิมาศเถระ  พระธัมมทินนาเถรี  จิตตคหบดี) ศาสนิกชนตัวอย่าง (สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกษุ) พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)ชาดก(มโหสถชาดก)   วิเคราะห์และปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 ประกอบด้วยทุกข์(ขันธ์ 5 โลกธรรม8) สมุทัย(กรรมนิยม-กรรม 12 มิจฉาวณิชชา5) นิโรธ(วิมุตติ5) มรรค(อปริหานิยธรรม7) ปาปณิกธรรม 4 ทิฎฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 โภคอาทิยะ5 อริยวัฑฒิ 5 มงคล 38 (ถูกโลกธรรมจิตไม่หวั่นไหว จิตไม่เศร้าโศก จิตไม่มัวหมอง จิตเกษม )พุทธศาสนสุภาษิต (คนขยันเอาการเอางาน กระทำเหมาะสม ย่อมหาทรัพย์ได้ เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่าประสบผลสำเร็จ ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก) การสังคายนาพระไตรปิฎก

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฎิบัติและกระบวนการกลุ่ม

มีความรู้ความเข้าใจการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้าง รวมถึงในพิธีกรรมและศาสนพิธีต่าง ๆ บริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐาน พัฒนาการเรียนด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ รวมถึงการธำรงรักษาพระพุทธศาสนาอันส่งผลต่อการพัฒนาตน ชาติและโลกเข้าใจ นำไปปฎิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม /สมมติฐาน  (Hypothesis Formulation) การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Communication ) การบริการสังคมและ สาธารณะ (Pubic Service ) บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ส 1.1  ม. 4-6/2,  ม. 4-6/6 , ม. 4-6/7 , ม. 4-6/8 , ม. 4-6 /12,  ม.4-6 /13,

ส 1.1  ม.4.-6/14, ม.4.-6/15, ม.4-6/17, ม.4-6/19, ม.4-6/20                    

ส 1.2  ม. 4-6/1, ม. 4-6/2 , ม. 4-6 /3,  ม. 4-6 /4 , ม.4-6/5

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ

สื่อการสอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การบริหารจิตและเจริญปัญญา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศาสนาสำคัญในประเทศไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 พุทธประวัติพระสาวกศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

28 รายวิชา

670 ผู้เรียน

เรียน