0(0)

ม.6/7 วิชาอาเซียน ส30210 เทอม 2

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  รหัสวิชา  ส30210 พระพุทธศาสนา                  จำนวน  40  ชั่วโมง

    จำนวน 1.0 หน่วยกิต                                                            เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ศึกษาและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของอาเซียน การเมืองการปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน ประชาคมอาเซียนกับประเทศสมาชิกอาเซียน บทบาทของอาเซียนทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิทธิมนุษยชนในอาเซียน

โดยใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบคำถามเชิงวิเคราะห์ และสรุปความรู้ที่ได้เป็นแผนผังความคิด กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมการทำงานกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมนำไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

ตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอาเซียน เคารพและยอมรับในความแตกต่างทางเชื้อชาติ การนับถือศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละประเทศ เพื่อความสงบสุขของประเทศสมาชิกอาเซียน

สารบัญรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการของอาเซียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเมืองการปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ ประเทศสมาชิกอาเซียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ประชาคมอาเซียนกับประเทศสมาชิก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สิทธิมนุษยชน ในอาเซียน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

28 รายวิชา

669 ผู้เรียน

เรียน