0(0)

รายวิชาพลศึกษา (พ21102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา                 รายวิชาพื้นฐาน

รหัส พ21102 วิชาพลศึกษา 1 ( การเคลื่อนไหวเบื้องต้น )          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

เวลาเรียน 20  ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)                           จำนวน 0.5 หน่วยกิต

                                                       

        ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย หลักการออกกำลังกาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทักษะเบื้องต้นกีฬาการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย       การพักผ่อน และนันทนาการ การควบคุมตนเอง การวางแผนสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิต  การบริหารจิต เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนานปลอดภัย ชื่นชมและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย เคารพ กฎ กติกาการแข่งขัน มีน้ำใจนักกีฬา และให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม

มีทักษะในการเคลื่อนไหวลักษณะต่างๆ และมีประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวต่างๆ การเล่นเกม กีฬาตามสมัยนิยม การออกกำลังกาย การป้องกันในการเล่น การแข่งขันกีฬา การทำงานเป็นทีม การปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ กีฬาต่างๆการสร้างสมรรถภาพทางกาย การพักผ่อน  นันทนาการ  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทางจิต ทางกลไก

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และมีทักษะโดยใช้ทักษะทางกลไก นำไปสู่การใช้ในชีวิตประจำวัน

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพื้นฐานในการเคลื่อนไหว มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่  รักษ์ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน รักษาความเป็นไทย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีในการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชน และสังคมส่วนรวมอย่างเป็นสุข

 

ดังนี้ ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม /สมมติฐาน (Hypothesis Formulation)การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

พ 3.1  ม.2/1,  ม.2/2,   ม.2/3,   ม.2/4,  ม.2/5

 

รวมทั้งหมด   5   ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน1h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเพิ่มพูนความสามารถในการเคลื่อนไหว

เรื่องที่ 1 หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
เรื่องที่ 2 รูปแบบการเคลื่อนไหว00:00:00
แบบฝึกทักษะที่ 1
เรื่องที่ 3 ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของ สมรรถภาพทางกาย00:00:00
เรื่องที่ 4 ประโยชน์ของการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย00:00:00

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

17 รายวิชา

84 ผู้เรียน

เรียน