4.90(10)

รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท22101 ม. 2/8

  • ประเภทรายวิชา: พื้นฐาน

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   รหัสวิชา  ท 22101  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง  จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน  เขียนแผนผังความคิด  แสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งจากการอ่าน  ฝึกคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  เขียนบรรยาย  พรรณนา  เรียงความ  ย่อความ    พูดสรุปใจความสำคัญจากการฟังและการดู  วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูได้อย่าง    มีเหตุผล  สร้างคำสมาส  วิเคราะห์โครงสร้างของประโยค  ฝึกการใช้คำราชาศัพท์  สรุปเนื้อหา  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

               โดยใช้กระบวนการทางภาษา  การสืบค้นความรู้  การจดบันทึก  ใช้ความสามารถในการคิด  การอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการเรียนรู้  ใช้ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นให้เข้าใจตรงกัน             เห็นคุณค่าของภาษาไทย  นำความรู้ไปในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิต  เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ   

รหัสตัวชี้วัด

                ท 1.1  ม.2/1, อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

                           ม.2/2, จับใจความสำคัญ สรุปความและอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน

                          ม.2/3, เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่างๆ ที่อ่าน

                          ม.2/4  อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

                ท 2.1  ม.2/1, คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด

                           ม.2/2, เขียนบรรยายและพรรณนา

                           ม.2/3, เขียนเรียงความ

                           ม.2/4  เขียนย่อความ

                ท 3.1  ม.2/1, พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู

                           ม.2/2, วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่างๆ    

                           ม.2/3  วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล เพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต    

                ท 4.1  ม.2/1, สร้างคำในภาษาไทย

                           ม.2/2, วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน

                           ม.2/4  ใช้คำราชาศัพท์

                ท 5.1  ม.2/1, สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น

                           ม.2/2, วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี  วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ                         

                           ม.2/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

 

รวม  17  ตัวชี้วัด

 

 

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ซ้อนซ้ำเพิ่มคำไทย?

มาตรฐานตัวชี้วัด ท 4.1.1 วิธีการสอนแบบกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ
คำซ้อน
การมอบหมายงานหน่วยที่ 1 คำซ้อน
แบบทดสอบที่ 1 คำซ้ำ
คำซ้ำ
แบบทดสอบที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คติสอนใจในเรื่องสั้น?

มาตรฐานตัวชี้วัด ท 1.1.2 วิธีการสอนแบบกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิธีการสอนแบบกระบวนการคิดวิเคราะห์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การพูดสร้างสรรค์โน้มน้าวใจ?

มาตรฐานตัวชี้วัด ท 1.1 ม.2/1-2 ม.2/8 ท 2.1 ม.2/5 ท 3.1 ม.2/3 ท 4.1 ม.2/2 ท 5.1 ม.2/1-4 สาระการเรียนรู้ การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเป็นการเขียนที่เรียบเรียงข้อมูลจากการอ่านค้นคว้าอย่างเป็นระบบสมเหตุสมผล เป็นการใช้ภาษาอย่างมีหลักการ มีการค้นคว้าอ้างอิง นำสู่การนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการพูดและการเขียนโดยใช้ระดับภาษาและรูปแบบที่ถูกต้อง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บันทึกอย่างไรให้น่าอ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ติดต่อสื่อสารผ่านจดหมาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ศึกษาฉันทลักษณ์กลอนไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรียงความอย่างไรให้สละสลวย

เกี่ยวกับผู้สอน

4.78 (27 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

167 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.9

Total 10 Ratings

5
9 การให้คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เข้าเรียนแล้ว

เข้าเรียนแล้ว

เข้าชมเเล้ว

เข้าเรียนแล้ว

เข้าเรียนเเล้ว

เข้าเรียนแล้ว

เข้าเรียนแล้ว

เข้าเรียนแล้ว

เข้าเรียนแล้ว

เรียน