0(0)

รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท ๒๒๑๐๒ ๒/๖ ภาคเรียนที่ ๒

  • ประเภทรายวิชา: พื้นฐาน

หลักสูตรรายวิชา

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๒ รายวิชา ภาษาไทย ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ เวลา ๖๐ ชั่วโมง จํานวน ๑.๕ หน่วยกิต

 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ร้อยกรอง  จับใจความสำคัญ  สรุปความ  อธิบายรายละเอียด  เขียนผังความคิด  อภิปรายแสดงความคิดเห็น  ข้อโต้แย้ง  วิเคราะห์  จำแนกข้อเท็จจริง  ข้อมูลสนับสนุน  ข้อคิดเห็น  ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ  การโน้มน้าว  หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน  เลือกอ่านหนังสือ  บทความ  หรือคำประพันธ์อย่างหลากหลาย  ประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน  นำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะตามกระบวนการฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  กระบวนการแสวงหาความรู้และกระบวนการกลุ่ม  มีมารยาทในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน คัดลายมือ  เขียนบรรยาย  พรรณนา  เรียงความ  ย่อความ  รายงานการศึกษาค้นคว้า  จดหมาย  กิจธุระ  เขียนวิเคราะห์  วิจารณ์  และแสดงความรู้  ความคิดเห็น  หรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะตามกระบวนการฝึกทักษะ  กระบวนการคิดและกระบวนการกลุ่ม  มีมารยาทในการเขียนพูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดูวิเคราะห์ข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น  และความน่าเชื่อถือของข่าวสาร วิเคราะห์และวิจารณ์อย่างมีเหตุผลเพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  พูดในโอกาสต่าง ๆ พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะตามกระบวนการฝึกทักษะ  และกระบวนการกลุ่ม  มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด

สร้างคำในภาษาไทย  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญประโยครวม  และประโยคซ้อน  แต่งบทร้อยกรอง  ใช้คำราชาศัพท์  รวบรวมและอธิบายความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะตามกระบวนการฝึกทักษะ  กระบวนการแสวงหาความรู้และกระบวนการกลุ่ม  มีความภูมิใจและเห็นคุณค่าของภาษาไทย สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น  วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น  ร้องเพลงพื้นบ้าน  เข้าใจสุภาษิตสำนวน  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม  สรุปความรู้และข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ท่องจำบทอาขยาน  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะตามกระบวนการคิด  กระบวนการทางภาษา  กระบวนการแสวงหาความรู้และกระบวนการกลุ่ม  มีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของภาษาไทยรวมถึงมีคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ท ๑.๑                              ม. ๒/๑  ม. ๒/๒  ม. ๒/๔  ม. ๒/๕  ม. ๒/๗

มาตรฐาน ท ๒.๑                                ม.  ๒/๓  ม. ๒/๔  ม. ๒/๖  ม. ๒/๗  ม. ๒/๘

มาตรฐาน ท ๓.๑                                ม. ๒/๑  ม. ๒/๒  ม.  ๒/๔  ม. ๒/๕  ม. ๒/๖

มาตรฐาน ท ๔.๑                                ม.  ๒/๓  ม. ๒/๔  ม. ๒/๕

มาตรฐาน ท ๕.๑                                ม. ๒/๑  ม. ๒/๒  ม.  ๒/๓  ม. ๒/๔  ม. ๒/๕

รวมตัวชี้วัด  ๒๓  ตัวชี้วัด

 

 

 

สารบัญรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้ 1. ร้อยเรียงความคิด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการเขียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แลกเปลี่ยนพิจารณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พินิจภาษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สืบสานวรรณคดี

เกี่ยวกับผู้สอน

4.78 (27 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

168 ผู้เรียน

เรียน