0(0)

รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                    รหัสวิชา อ 32101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                ภาคเรียนที่ 1                1.0  หน่วยกิต  เวลา  40  ชั่วโมง

 

          เข้าใจคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน

อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น(skit) ถูกต้องตามหลักการ

อ่านพัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม อธิบายและเขียนประโยค ข้อความที่อ่านด้วยการตีความ/ ถ่ายโอน และเขียนสื่อความข้อมูลที่มิใช่ความเรียง (non-text information) รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค

และข้อความที่ฟังหรืออ่าน จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิด

เห็น จากการฟังและการอ่านเรื่องที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง

ประกอบ

          สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลในการสื่อสารระหว่างบุคคล เกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัวประสบการณ์ สถาณการณ์ ข่าว /เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่าง

ต่อเนื่องและเหมาะสม เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายที่มีขั้นตอนซับซ้อน

อย่างคล่องแคล่ว พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ และปฎิเสธ การให้ความช่วยเหลือ

ในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสมพูดและเขียนบรรยายความรู้สึกความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม

ประสบการณ์และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์เรื่องและประเด็นต่างๆที่อยู่ใความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุป

ใจความสำคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์และสถานการณ์ที่อยู่ใน

ความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ กิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและตัวอย่างประกอบ

          ใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมรรยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถอธิบาย/อภิปรายความคิด ความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพยสุภาษิต และบทกลอนของภาษอังกฤษและภาษาไทย วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของ

ไทยและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล ใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ค้นคว้า/ สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอ ด้วยการพูดและการเขียน ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ์จริง/ สถานการณ์จำลอง ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชนและสังคม ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ของสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น/ประเทศชาติ มีเจตคติที่ดี

เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 

 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4

ต 1.2 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5

ต 1.3 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3

ต 2.1 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3

ต2.2 ม.5/1 ม.5/2

ต3 .1 ม.5/1

ต 4.1 ม.5/1

ต 4.2 ม.5/1 ม.5/2

 

รวม 21 ตัวชี้วัด

 

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน50h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Learn English through songs

ให้นักเรียนฝึกฟังเพลงต่อไปนี้
ให้ฟังเพลงต่อไปนี้
I will always love you
If Tomorrow Never Comes
I will always love you

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Adjective Order

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 If-Clause

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Films and Entertainment

หน่วยการเรียนรู้ที่่ 5 My City

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Shopping signs and Notices

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

150 ผู้เรียน

เรียน