0(0)

รายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS ชั้น ม.2/4

 • ลงทะเบียนแล้ว 1
 • อัปเดตล่าสุด ธันวาคม 9, 2021

หลักสูตรรายวิชา

รายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

(Research and Knowledge Formation : IS1)

 

ธรรมชาติวิชา (Nature of the Subject)

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) เป็นสาระที่ว่าด้วยการแสวงหาความรู้ เพิ่มเติมอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่ผู้เรียน เรียนรู้ว่าด้วยการค้นคว้าและแสวงหาความรู้ เพื่อพิสูจน์ประเด็นความรู้ ข้อค้นพบหรือสมมติฐานของความรู้ที่ผู้เรียนได้รับรู้ และเป็นที่ยอมรับว่าด้วยการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของความรู้ ว่าด้วยการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการรับรู้ในลักษณะที่เป็นวัฒนธรรมของการรับรู้และการรับรู้ที่ใช้ความรู้สึก และว่าด้วยการปลูกฝังการสร้างความเข้าใจที่เป็นสากลให้แก่ผู้เรียน

 

วัตถุประสงค์ (Objectives)

การจัดการเรียนการสอนสาระการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ Research and Knowledge Formation มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ ตั้งสมมติฐานและการหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนรู้ (Knowing) สามารถตั้งคำถามให้คำอธิบาย แสดงความคิดเห็นต่างๆ รู้จักหาทางออกในการแก้ปัญหาได้อย่างกระจ่างชัด สามารถเชื่อมโยงความรู้เปรียบเทียบวิธีการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆและวิธีการรับความรู้ (Ways of Knowing) จำนวน 4 วิถีทาง ได้แก่วิธีการสร้างความรู้จากการสัมผัสรับรู้ (Sense Perception) สร้างความรู้จากการใช้ภาษา (Language) สร้างความรู้จากการให้เหตุผล (Reason) และการสร้างความรู้จากสิ่งที่เป็นอารมณ์ (Emotion)

 

การจัดการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation)

           ลักษณะการจัดการเรียน รู้แบบสร้างองค์ความรู้จะเน้นองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการ

 1. กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และความ สำคัญของความรู้เดิม
 2. การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงความ รู้ด้วยตนเองและสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
 3. ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง แสวงหา ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองจนค้นพบความรู้ และรู้จักสิ่งที่ค้นพบ เรียนรู้วิเคราะห์ศึกษาค้นคว้าจนถึงรู้แจ้ง
 4. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม อันเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข

แนวทางการจัดการเรียนรู้

 1. ครูผู้สอนร่วมกับผู้เรียนในการ กำหนด หรือตั้งประเด็นความรู้(knowledge issues)หรือหัวข้อ (Topics) เกี่ยวกับ Public issues หรือ Global issues สำหรับให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะรับรู้ถึงจุดหมายและมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ บทเรียน ผู้สอนสามารถเลือกใช้กิจกรรมต่างๆ เข้าใช้ในการเรียนการสอน อาทิ
  • การเล่าเรื่องต่างๆ ให้ผู้เรียนซักถามหรือตั้งคำถาม
  • การฉายภาพนิ่งให้ผู้เรียนชมและติดตาม
  • การชวนสนทนา เพื่อให้ผู้เรียนตั้งประเด็นที่อยากรู้
  • การกระตุ้นความสนใจด้วยเกม เพลง ภาพ ฯลฯ
  • การอ่าน / ฟังข่าวจากหนังสือพิมพ์
  • การตั้งประเด็นอภิปราย / คำถามสร้างพลังคิด
  • การยกตัวอย่างประโยค คำพังเพย บทกวี
  • การกำหนด หรือการตั้ง ประเด็นความรู้ (Knowledge issues) หรือหัวข้อ (Topics) เกี่ยวกับ Public issues หรือ Global issues
 2. ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 “Ways of Knowing” วิถีการรับรู้ ความรู้ ส่วนที่ 2 “Areas of Knowledge” ศาสตร์ / สาขา แขนงความรู้ ส่วนที่ 3 การเรียบเรียงข้อมูล ข้อค้นพบ ความคิด ความคิดเห็น การให้เหตุผลโต้แย้ง และสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการกระบวนการสร้างองค์ความรู้ ผู้สอนควรมีเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่
  • การอภิปรายกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  • การระดมพลังความคิด
  • การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง
 3. ปรับเปลี่ยนความคิด เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่เป็นหัวใจของขั้นตอนการเรียนรู้ ผู้เรียนจะศึกษาค้นความตาม กำหนดประเด็นความรู้ (knowledge issues) หรือหัวข้อ (Topics) ที่ครอบคลุม Public issues Global issues ผู้สอนควรมีเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่
  • ทำความกระจ่างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ผู้สอนจะกระตุ้นให้ผู้เรียนจะดำเนินกิจกรรมเพื่อสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
   • การค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
   • การสัมภาษณ์ผู้รู้
   • การปฏิบัติการค้นหา (ทดลอง สืบเสาะ สังเกต สำรวจ)
   • การร่วมมือกันของผู้เรียนเพื่อเขียนคำอธิบาย
   • การแบ่งงานความรับผิดชอบภายในกลุ่ม
  • การสร้างความคิดใหม่ ผู้เรียนนำผลจากการอภิปรายและสาธิตที่เป็นผลจาก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันมากำหนดเป็นความคิดใหม่ หรือความรู้ใหม่
   • การเขียนด้วยแผนผังความคิด
   • การเขียนโครงงาน / โครงการ
   • การเขียนบรรยาย / เขียนรายงาน
   • การนำเสนอแนวคิดใหม่
   • การนำเสนอรูปแบบวัตธรรมใหม่
  • การประเมินความคิดใหม่ผู้เรียนจะออกแบบดำเนินการตรวจสอบความรู้ ความคิดใหม่ที่ผู้เรียนสร้างขึ้น
   • การอภิปราย
   • การทดสอบผลงาน
   • การทดสอบความคิดของกลุ่ม
   • การทดสอบความรู้
  • การนำความคิดไปใช้เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนใช้แนวคิดหรือความรู้ความเข้าใจที่ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ในสถานการณ์ต่างๆ จนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เป็นกิจกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนได้ประมวลองค์ความรู้เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
   • การสรุปแผนผังความคิดเกี่ยวกับความรู้ใหม่
   • การนำเสนอโครงงาน / โครงการที่ผู้เรียนคิดค้น / ประดิษฐ์ขึ้น
   • การบรรยายสรุปแนวคิดใหม่ / การสร้างสถานการณ์ใหม่
   • การจัดนิทรรศการ / สาธิตผลงานของกลุ่ม
   • การแสดงบทบาทสมมติ / การโต้วาทีเพื่อสรุปการแก้ปัญหา
 1. การสะท้อนความคิด / ขั้นทบทวนเป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนได้ประเมิน และพัฒนาความคิดอย่างรอบคอบและต่อเนื่องจนสามารถประเมินผลได้
  • การประเมินผลงาน
  • การเสนอแนะความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
  • การวางแผนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บทบาทของผู้สอน

 1. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสังเกต เพื่อให้สามารถสมองเห็นปัญหาได้อย่างชัดเจน
 2. มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน แนะนำ ถามให้คิด เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบ หรือสร้างความรู้ความเข้าใจได้ด้วยตนเอง
 3. สร้างแรงจูงใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน ช่วยให้ผู้เรียนคิดค้นต่อไปฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม
 4. เป็นผู้ชี้แนะไม่ใช้ผู้ชี้นำ กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดมากกว่าการบอกความรู้
 5. ประเมินความคิดรวบยอดของผู้เรียน ตรวจสอบความคิดและทักษะการคิด

บทบาทของผู้เรียน

 1. ค้นคว้าแสวงหาความรู้ ฝึกฝนวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นเจ้าของบทเรียน ลงมือปฏิบัติจริง
 2. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ กล้าแสดงออก กล้านำเสนอความคิดอย่างสร้างสรรค์
 3. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันกับผู้สอน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี
 4. มีทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
 5. มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ มีผลงานที่สร้างสรรค์
 6. มีทักษะทางสังคม เคารพกติกาทางสังคม รับผิดชอบต่อส่วนรวม
 7. มีเจตคติที่ดีต่อเรียนรู้ รักการอ่าน กล้าซักถาม
 8. มีการบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ สามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติได้จริง

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

I 30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS 1

(Research and Knowledge Formation : IS 1)

รายวิชาเพิ่มเติม                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                                  ภาคเรียนที่ 1     จำนวน  1 หน่วยกิต                                                                          เวลาเรียน  40 ชั่วโมง

 

          ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะ ตั้งประเด็นปัญหา / ตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผล ที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้ โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ และมีทฤษฎีรองรับ ออกแบบวางแผน รวบรวมข้อมูล ค้นคว้าแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน มีกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้จากสาขาต่างๆ เสนอแนวคิด วิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ สังเคราะห์สรุป อภิปรายผลเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้ ความเป็นมาของศาสตร์ เข้าใจหลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

 

ผลการเรียนรู้

 1. ตั้งประเด็นปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก
 2. ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้ โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ

และมีทฤษฎีรองรับ

 1. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้ เกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และระบุ
  แหล่งที่มาของข้อมูลได้ถูกต้อง
 3. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล
  6.  จัดกระทำข้อมูล แปลความหมาย และวิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม                            7.  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ ด้วยกระบวนการกลุ่ม                                                                 8.  เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบด้วยตนเองหรือกลุ่ม

 

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation (IS 1))

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา น้ำหนักคะแนน
ปฐมนิเทศ 1. รู้และเข้าใจจุดมุ่งหมายของการเรียนวิชา IS

2. ระดมแนวคิดเชิงสร้างสรรค์

การใช้ปัญหาเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ 2 5
1 เปิดประเด็น 1.    ตั้งประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก

2.    ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆและมีทฤษฎีรองรับ

3.    ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

–    การตั้งประเด็นคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก

–    การตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ

–    การออกแบบการเรียนรู้โดยมีทฤษฎีรองรับ

8 25
2 ลงพื้นที่ 4.    ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

5.    ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล

–   การค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานจากแหล่งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสารสนเทศ 10 20
3 วิเคราะห์เจาะลึก 6.    ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้

7.    วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม

–   ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล

–   วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของแหล่งเรียนรู้

10 20
4 ตกผลึก 8.    สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม

9.    เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ

10.   นำเสนอผลจากการศึกษาค้นคว้าโดยการเขียนรายงาน

–   เปรียบเทียบ / เชื่อมโยง / สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการอย่างเป็นระบบ 10 30
รวม 40 100

รายวิชา การสื่อสารและการนำเสนอ

(Communication and Presentation : IS2)

 

ธรรมชาติวิชา (Nature of the Subject)

          การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) เป็นสาระการเรียนรู้ ที่จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนนำข้อสรุป ข้อค้นพบใหม่ ความคิดใหม่ หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ในสิ่งที่สนใจแล้วเรียบเรียงนำเสนอความคิด ข้อคิดเห็น และข้อเสนอเชิงวิชาการ โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง และนำเสนอองค์ความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม

วัตถุประสงค์ (Objectives)

          การจัดการเรียนการสอนสาระการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ สื่อสารและนำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุป หรือองค์ความรู้ ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสม

 

การจัดการเรียนรู้การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation)

          ครูผู้สอนจะต้องให้ความสำคัญกับ “การจัดโครงร่างของผลงาน” เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนจัดลำดับ เนื้อหาของการเขียนรายงานการค้นคว้าและการนำเสนอ ได้อย่างดี ครูผู้สอนจะต้องดำเนินการดังนี้

 1. การรายงานการค้นคว้าของผู้เรียน ให้ผู้เรียนนำหัวข้อเรื่องจากข้อค้นพบ ข้อสรุป ความคิดใหม่ องค์ความรู้ใหม่ ที่ตนเองได้สนใจเรียนรู้ เป็นข้อมูลในการนำเสนอ จากนั้นครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
  • การเรียบเรียงหัวข้อการศึกษาค้นคว้า (Research Question)
  • แหล่งค้นคว้า / แหล่งการเรียนรู้
  • การกำหนด / เขียน โครงร่าง (Outline)
 2. การกำหนดโครงร่างของผลงาน การเขียนรายงานการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่ผู้เรียนได้เลือกอย่างอิสระ จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ คำนำ (Introduction) เนื้อเรื่อง (Body / Development) และบทสรุป (Conclusion)
 3. การนำเสนอการนำเสนองาน (Presentation) เป็นทักษะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ตามองค์ประกอบ 3 ประการ

3.1. การกำหนดวัตถุประสงค์และวิเคราะห์ผู้ฟัง

3.2. การวางโครงสร้างเนื้อหาการนำเสนอ

3.3. วิธีการนำเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการวิเคราะห์ผู้ฟัง ซึ่งหมายถึง การวิเคราะห์ความต้องการ ความสนใจ หรือความกังวลใจของผู้ฟัง รวมถึงความเข้าใจในสไตล์ ความชอบของผู้ฟัง เพื่อให้สามารถออกแบบโครงสร้างและเนื้อหาการนำเสนอรวมทั้งการใช้สื่อประกอบที่มีความเหมาะสม สอดคล้องและถูกใจผู้ฟัง

 

 

สารบัญรายวิชา

1 บทเรียน

1.การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS

การเปิดประเด็น

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

11 รายวิชา

226 ผู้เรียน

เรียน