0(0)

รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ 22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา        

 

ศ 22102  นาฏศิลป์                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                       เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต

 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเพลงไทย เพลงสากล และการปฏิบัติตามตัวโน้ต เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี โน้ตบทเพลงไทยและสากล เทคนิคการขับร้องบทเพลงในรูปแบบต่าง ๆ การสร้างสรรค์บทเพลง การบรรยายอารมณ์ความรู้สึกในการฟังเพลง การประเมินงานดนตรี อธิบายบทบาท และอิทธิพลของอาชีพดนตรี องค์ประกอบของดนตรีพื้นฐาน ดนตรีต่างประเทศ บรรยายอิทธิพลของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงทางดนตรี การแสดงนาฏศิลป์ การปฏิบัตินาฎยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ การบูรณาการนาฏศิลป์ และการละครกับศิลปะแขนงอื่น วิเคราะห์ วิจารณ์โดยใช้หลักและวิธีการ วิเคราะห์ วิจารณ์การแสดง แดสงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นเมือง ละครไทย ละครพื้นบ้าน และสามารถอธิบาย เข้าใจเกี่ยวกับการแสดงละครไทยในยุคสมัยต่าง ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสังเกตภาพ ศึกษาใบความรู้ แล้วคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ จำแนกประเภท เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง อธิบาย วาดภาพ รวมทั้งสรุปเป็นแผนภาพความคิดเพื่อให้ผู้เรียนสร้างและนำเสนอผลงานด้านดนตรี-นาฏศิลป์ให้ได้ผลตามที่ต้องการ สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจความคิด ความรู้สึกของตนเอง เข้าใจความไพเราะ งดงามของดนตรีและนาฏศิลป์ บรรยายและอธิบายเกี่ยวกับดนตรีและนาฏศิลป์ได้สัมพันธ์เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม นำความรู้ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เห็นความสำคัญและคุณค่าของการสร้างสรรค์งานดนตรีและนาฏศิลป์ เชื่อมั่นภาคภูมิใจในการแสดงออก รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ซาบซึ้ง เห็นคุณค่า รักและหวงแหนดนตรีและนาฏศิลป์ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

รหัสตัวชี้วัด

ศ 2.1     ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7

ศ 2.2     ม.2/1, ม.2/2

ศ 3.1     ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5

ศ 3.2     ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3

รวมทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย

เรื่อง 1.1 องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย10:16
เรื่อง 1.2 หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ไทย
เรื่อง 1.3 วิจารณ์การแสดงและการบูรณาการนาฏศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแสดงนาฏศิลป์ไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาฏศิลป์พื้นเมือง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การละครไทย

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

18 รายวิชา

99 ผู้เรียน

เรียน