4.69(16)

รายวิชา ภาษาไทย วรรณคดี ท32102 ม 5/7

  • ประเภทรายวิชา: พื้นฐาน

หลักสูตรรายวิชา

      คำอธิบายรายวิชา

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน  การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ มีมารยาทในการอ่าน การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ

การเขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกสาธารณะ  การเขียนย่อความ  การเขียนสารคดี การเขียนบันทึก มีมารยาทในการเขียน การพูดสรุปแนวคิด และการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู  การวิเคราะห์แนวคิดใช้ภาษาและความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู การเลือกเรื่องที่ฟัง และดูอย่างมีวิจารณญาณ  การประเมินเรื่องที่ฟังและดู เพื่อกำหนดแนวทาง นำไปประยุกต์ใช้และมีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด  ธรรมชาติของบทนำและลักษณะของภาษา การใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยค หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมเบื้องต้น การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดี และวรรณกรรม วรรณกรรมพื้นบ้าน    บทอาขยาน และบทร้อยกรองที่มีคุณค่ามีความชื่นชมและ

รักความเป็นไทย  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  มีความรัก  หวงแหน  และธำรงไว้ซึ่งชาติ  ศาสน์  กษัตริย์

รหัสตัวชี้วัด

ท  1.1            ม. 5/1   ,  ม.  5/2  , ม.5/3

ท  2.1            ม. 5/1  ,  ม. 5/2   ,  ม.5/3  , ม. 5/4   ,  ม. 5/7  ,  ม. 5/8

ท  3.1            ม. 5/1 , ม.  5/2   ,  ม.5/4   , ม. 5/6

ท. 4.1            ม. 5/1 , ม.  5/2

ท. 5.1            ม.  5/1 , ม.  5/3   ,  ม.5/5   , ม.  5/6

รวม  19  ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน

บทที่ 1 มหาเวสสันดรชาดก?

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นเชื้อพระวงศ์พระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีสมณศักดิ์สูงสุดในทางพระพุทธศาสนา พระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าวาสุกรี เป็นพระเจ้าลูกยาเธอองค์ที่ ๒๘ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและเจ้าจอมมารดาจุ้ย พระองค์เจ้าวาสุกรี ประสูติ ณ วันเสาร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๕ ค่ำ ปีจอ จุลศักราช ๑๕๕๒ ตรงกับวันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๓๓๓ เมื่อมีพระชันษาได้ ๑๒ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตุพน และทรงศึกษาอยู่ในสำนักของสมเด็จพระวันรัต พระองค์ได้ผนวชเป็นพระภิกษุในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และในรัชกาลนี้ได้โปรดให้พระองค์เจ้าวาสุกรีได้ทรงกรมเป็นครั้งแรก เป็น "กรมหมื่นนุชิตชิโนรส ศรีสุคตขัติยวงศ์" ในสมัยพระบาท สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้กรมหมื่นนุชิตชิโนรสฯทรงบังคับบัญชาวัดต่าง ๆ ในกรุงเทพฯเสมอพระราชาคณะ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ เลื่อนกรมหมื่นนุชิตชิโนรสฯ เป็น กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสศรีสุคตขัติยวงศ์บรมพงศาธิบดีจักรีบรมนาถ ปฐมพันธุมหาชวรางกูร กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส สิ้นพระชนม์ด้วยพระโรคชรา เมื่อวันศุกร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๙ ค่ำ ตรงกับวันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๓๙๖ พระชนมายุได้ ๖๓ พรรษา ๔ วัน และในฐานะที่ ทรงเป็นประมุขที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงศรัทธามาก จึงโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระศพจากวัดพระเชตุพนไปประดิษฐาน ณ พระเมรุที่ท้องสนามหลวง แล้วพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ เมษายน ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ พุทธศักราช ๒๓๙๗ เมื่อพระราชทานเพลิง พระศพแล้ว พระบาทสมเด็จพะจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้เชิญพระอัฐิไปประดิษฐานไว้ที่พระ ตำหนักวัดพระเชตุพน และโปรดให้มีตำแหน่งฐานานุกรมรักษาพระอัฐิต่อมา ถึงเวลาเข้าพรรษา พระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินไปถวายพุ่มบูชาพระอัฐิทุกปี เมื่อถึงวันเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานพระกฐินที่วัดพระเชตุพน ก็โปรดฯ ให้เชิญพระอัฐิไปประดิษฐานที่ในพระอุโบสถ ทรงสักการะบูชาแล้วผ้าไตรปี โปรดฯ ให้พระฐานานุกรมพระอัฐิสดับปกรณ์เป็นประเพณีเช่นนี้ตลอด มาตั้งแต่รัชกาลที่ ๔ จนกระทั่งถึงรัชกาลปัจจุบัน ถึงรัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนากรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสขึ้นเป็น "สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส" สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส นอกจากจะทรงพระเกียรติคุณในทางคติ ธรรมแล้ว ยังทรงพระเกียรติคุณในทางคดีโลกด้วย คือ ได้รับการยกย่องว่า ทรงเป็นรัตนกวีพระองค์หนึ่งในยุครัตนโกสินทร์ ได้ทรงนิพนธ์หนังสือทั้งร้อยแก้วร้อยกรองไว้หลายเล่ม
ประวัติผู้แต่ง
คำศัพท์ประกอบ
เนื้อเรื่อง10:14

เกี่ยวกับผู้สอน

4.78 (27 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

167 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.7

Total 16 Ratings

5
2 การให้คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ดีค่ะ

ดีมาก

สุดยอด ดีเลิศ เด็ดขาด อันดับหนึ่ง ศักดิ์สิทธิ์ มหัศจรรย์ ที่สุด สุดยอด เยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยมยอด ดีที่สุด เลิศที่สุด ชนะเลิศ เลิศเลอ ดีเด่น สุดเหวี่ยง วิเศษ ฮีโร่ บริสุทธิ์ ล้ำเลิศ ชั้นเลิศ เลิศล้ำ เด็ด หนึ่งเดียว พิเศษ ยอดไปเลย เยี่ยมไปเลย ที่หนึ่งเลย โดดเด่น

สุดยอดไพเรยยยยย!

ดีค่ะ

ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย สวยน่ารัก ดีเลิศ

ดีค่ะ

เอาไปเลย5เฉียบ

กู๊ดดดจ๊วบบบบ

สวดยอดดดด

GOOD

เอาไปเลย5ดาว

ดีมาก สุดยอด ดีเริ่ด

เยี่ยม ดี สุดยอด สวยน่ารัก

เรียน