0(0)

รายวิชา ภาษาไทย วรรณคดี ท32102 ม 5/6

  • ประเภทรายวิชา: พื้นฐาน

หลักสูตรรายวิชา

      คำอธิบายรายวิชา

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน  การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ มีมารยาทในการอ่าน การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ

การเขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกสาธารณะ  การเขียนย่อความ  การเขียนสารคดี การเขียนบันทึก มีมารยาทในการเขียน การพูดสรุปแนวคิด และการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู  การวิเคราะห์แนวคิดใช้ภาษาและความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู การเลือกเรื่องที่ฟัง และดูอย่างมีวิจารณญาณ  การประเมินเรื่องที่ฟังและดู เพื่อกำหนดแนวทาง นำไปประยุกต์ใช้และมีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด  ธรรมชาติของบทนำและลักษณะของภาษา การใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยค หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมเบื้องต้น การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดี และวรรณกรรม วรรณกรรมพื้นบ้าน    บทอาขยาน และบทร้อยกรองที่มีคุณค่ามีความชื่นชมและ

รักความเป็นไทย  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  มีความรัก  หวงแหน  และธำรงไว้ซึ่งชาติ  ศาสน์  กษัตริย์

 

รหัสตัวชี้วัด

ท  1.1            ม. 5/1   ,  ม.  5/2  , ม.5/3

ท  2.1            ม. 5/1  ,  ม. 5/2   ,  ม.5/3  , ม. 5/4   ,  ม. 5/7  ,  ม. 5/8

ท  3.1            ม. 5/1 , ม.  5/2   ,  ม.5/4   , ม. 5/6

ท. 4.1            ม. 5/1 , ม.  5/2

ท. 5.1            ม.  5/1 , ม.  5/3   ,  ม.5/5   , ม.  5/6

 

รวม  19  ตัวชี้วัด

 

 

 

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน

บทที่ 1 มหาเวสสันดรชาดก?

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นเชื้อพระวงศ์พระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีสมณศักดิ์สูงสุดในทางพระพุทธศาสนา พระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าวาสุกรี เป็นพระเจ้าลูกยาเธอองค์ที่ ๒๘ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและเจ้าจอมมารดาจุ้ย พระองค์เจ้าวาสุกรี ประสูติ ณ วันเสาร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๕ ค่ำ ปีจอ จุลศักราช ๑๕๕๒ ตรงกับวันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๓๓๓ เมื่อมีพระชันษาได้ ๑๒ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตุพน และทรงศึกษาอยู่ในสำนักของสมเด็จพระวันรัต พระองค์ได้ผนวชเป็นพระภิกษุในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และในรัชกาลนี้ได้โปรดให้พระองค์เจ้าวาสุกรีได้ทรงกรมเป็นครั้งแรก เป็น "กรมหมื่นนุชิตชิโนรส ศรีสุคตขัติยวงศ์" ในสมัยพระบาท สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้กรมหมื่นนุชิตชิโนรสฯทรงบังคับบัญชาวัดต่าง ๆ ในกรุงเทพฯเสมอพระราชาคณะ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ เลื่อนกรมหมื่นนุชิตชิโนรสฯ เป็น กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสศรีสุคตขัติยวงศ์บรมพงศาธิบดีจักรีบรมนาถ ปฐมพันธุมหาชวรางกูร กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส สิ้นพระชนม์ด้วยพระโรคชรา เมื่อวันศุกร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๙ ค่ำ ตรงกับวันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๓๙๖ พระชนมายุได้ ๖๓ พรรษา ๔ วัน และในฐานะที่ ทรงเป็นประมุขที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงศรัทธามาก จึงโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระศพจากวัดพระเชตุพนไปประดิษฐาน ณ พระเมรุที่ท้องสนามหลวง แล้วพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ เมษายน ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ พุทธศักราช ๒๓๙๗ เมื่อพระราชทานเพลิง พระศพแล้ว พระบาทสมเด็จพะจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้เชิญพระอัฐิไปประดิษฐานไว้ที่พระ ตำหนักวัดพระเชตุพน และโปรดให้มีตำแหน่งฐานานุกรมรักษาพระอัฐิต่อมา ถึงเวลาเข้าพรรษา พระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินไปถวายพุ่มบูชาพระอัฐิทุกปี เมื่อถึงวันเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานพระกฐินที่วัดพระเชตุพน ก็โปรดฯ ให้เชิญพระอัฐิไปประดิษฐานที่ในพระอุโบสถ ทรงสักการะบูชาแล้วผ้าไตรปี โปรดฯ ให้พระฐานานุกรมพระอัฐิสดับปกรณ์เป็นประเพณีเช่นนี้ตลอด มาตั้งแต่รัชกาลที่ ๔ จนกระทั่งถึงรัชกาลปัจจุบัน ถึงรัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนากรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสขึ้นเป็น "สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส" สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส นอกจากจะทรงพระเกียรติคุณในทางคติ ธรรมแล้ว ยังทรงพระเกียรติคุณในทางคดีโลกด้วย คือ ได้รับการยกย่องว่า ทรงเป็นรัตนกวีพระองค์หนึ่งในยุครัตนโกสินทร์ ได้ทรงนิพนธ์หนังสือทั้งร้อยแก้วร้อยกรองไว้หลายเล่ม
ประวัติผู้แต่ง
คำศัพท์ประกอบ
เนื้อเรื่อง10:14

เกี่ยวกับผู้สอน

4.78 (27 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

167 ผู้เรียน

เรียน