0(0)

รายวิชา สังคมศึกษา 3 (ส22101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา

                        รายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่         2    ภาคเรียนที่ 1               เวลารวม  40  ชั่วโมง            จำนวน 1.0 หน่วยกิต

 

ศึกษาการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ และสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และทางสังคมของทวีปแอฟริกา แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและแอฟริกา สาเหตุและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย มีจิตสาธารณ เห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

3.ตัวชี้วัด

    ส 5.1         ม.2/1     ม.2/2     ม.2/3

    ส 5.2         ม.2/1     ม.2/2     ม.2/3     ม.2/4

รวม     7   ตัวชี้วัด

        

สารบัญรายวิชา

27 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การอ่านและแปลความหมายแผนที่

องค์ประกอบของแผนที่8:29
ppt การอ่านและแปลความหมายของแผนที่
การอ่านและแปลความหมายแผนที่47:49
แผนที่ และองค์ประกอบของแผนที่31:33

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทวีปยุโรป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทวีปแอฟริกา

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (2 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

165 ผู้เรียน

เรียน