0(0)

วรรณคดีมรดก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาลักษณะเฉพาะของวรรณคดีมรดก แนวทางการอ่านวรรณคดีมรดก ความสำคัญและความเป็นมาของวรรณคดีมรดก อ่านรามเกียรติ์ (ฉบับรัชกาลที่ ๑)  อิเหนา ขุนช้างขุนแผน และพระอภัยมณีให้รู้เรื่องตลอดโดยสังเขป และอ่านตอนที่สำคัญในเชิงวรรณศิลป์   ตอนที่ทำให้เห็นภาพชีวิตในสมัยบรรพบุรุษ และตอนที่เกี่ยวกับศิลปะสาขาต่างๆ   โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการคิด  กระบวนการเขียน ในการพัฒนาทักษะ รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการจัดการกระบวนการสร้างความรู้ และกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย    เพื่อให้สามารถวิเคราะห์  วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ                 ตัวละครสำคัญ แนวคิดและคุณค่าในเรื่องโดยเปรียบเทียบกับบุคคล และเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน  ท่องจำและบอกคุณค่าบทร้อยกรองที่ประทับใจสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ เกิดความประทับใจศิลปะการประพันธ์ รวมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ๑. อธิบายลักษณะเฉพาะของวรรณคดีมรดก และแนวทางการอ่านวรรณคดีมรดก
  • ๒ .อธิบายความสำคัญและความเป็นมาของวรรณคดีมรดกเรื่องที่กำหนดให้อ่าน
  • ๓. วิเคราะห์ตัวละครสำคัญในวรรณคดี และเปรียบเทียบกับบุคคล เหตุการณ์ และการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน
  • ๔. วิเคราะห์แนวคิดสำคัญของเรื่อง และนำแนวคิดไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  • ๕. วิเคราะห์ วิจารณ์คุณค่าของวรรณคดีมรดกเรื่องที่กำหนดให้อ่าน
  • ๖. ท่องจำและบอกคุณค่าบทร้อยกรองที่ประทับใจและนำไปใช้อ้างอิง

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

47 ผู้เรียน

เรียน