0(0)

วิชากรีฑา Athletics ม.2/8

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (กรีฑา)                                       เวลา 20 ชั่วโมง

……………………………………………………………………………………………

          ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬากรีฑา ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมกรีฑา ในเรื่อง การทรงตัว การเคลื่อนที่ การเข้าที่ การเข้าเส้นชัย การวิ่งระยะกลาง การวิ่งระยะไกล การเดิน การกระโดดไกล การเขย่งก้าวกระโดดไกล การทุ่มน้ำหนัก การขว้างจักร การพุ่งแหลน การเล่นเกม กติกาการ แข่งขันรายบุคคลและเป็นทีม อย่างถูกต้องการเล่นเกมอย่างปลอดภัย และสนุกสนาน หรือ อาจนำกิจกรรมพลศึกษา มาช่วยเสริมสร้างสุขภาพเพื่อให้รู้หลักและวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัย เห็นคุณค่า และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยอธิบายประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬากรีฑา การออกกำลังกายด้วย

กิจกรรมกรีฑา ในเรื่อง การทรงตัว การเคลื่อนที่ การเข้าที่ การเข้าเส้นชัย การวิ่งระยะกลาง การวิ่งระยะไกล การเดิน การกระโดดไกล การเขย่งก้าวกระโดดไกล การทุ่มน้ำหนัก การขว้างจักร การพุ่งแหลน การจัดการแข่งขัน

          เพื่อที่จะสามารถนำความเข้าใจการเล่นและประโยชน์ของกีฬากรีฑา รู้และเข้าใจกระบวนการทักษะของ กีฬากรีฑา สามารถอธิบายกติกาทั่วไปของกีฬากรีฑา ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

 

ตัวชี้วัด

พ 3.1  ม. 2/1 พ 3.1 ม. 2/2 พ 3.1 ม. 2/3

พ 3.2  ม. 2/2 พ3.2 ม. 2/5

พ 4.1 ม. 2/7

รวม 6 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรีฑา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรีฑา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอบอุ่นร่างกายและการคลายอุ่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ทักษะการวิ่งระยะสั้น?

สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกมและการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ ในการแข่งขัน และชื่นชมสุนทรียภาพของกีฬา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การวิ่งระยะกลาง – ไกล?

มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกมและการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมสุนทรียภาพของกีฬา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การส่งและรับคทาในการวิ่งผลัดต่าง ๆ?

สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกมและการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมสุนทรียภาพของกีฬา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การกระโดดไกล?

สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกมและการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมสุนทรียภาพของกีฬา

เกี่ยวกับผู้สอน

ประวัติส่วนตัว นายสุวรรณ ชัยขันธ์ เกิดวันที่...13…กุมภาพันธ์…….2528.. บ้านเลขที่........................268.............หมู่ที่........4...........ตำบล..............วังชมภู................... อำเภอ......พรเจริญ............จังหวัด..................บึงกาฬ........................รหัสไปรษณีย์.........38180........... โทรศัพท์................................0896214751................................โทรสาร.......-................................ E-mail Address………aun_suwan@hotmail.com…..……………... เชื้อชาติ...............ไทย............. สัญชาติ........ไทย.......... ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551 ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2553 ประวัติการทำงาน ปี 2553 บรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ปี 2555 ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ปี 2558 ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ปี 2560 -ปัจจุบัน ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
0 (0 การให้คะแนน)

15 รายวิชา

76 ผู้เรียน

เรียน