0(0)

วิชากิจกรรมเข้าจังหวะและลีลาศ เทอม 2/2564 ม.6/6

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  รายวิชาพลศึกษา (ลีลาศ)                                                  เวลา 20 ชั่วโมง

……………………………………………………………………………………………

        ศึกษา วิเคราะห์การควบคุมตนเอง เปรียบเทียบประสิทธิภาพ รู้เข้าใจและแสดงทักษะรวมทั้งเลือกออกกำลังกายและเล่นกีฬาลีลาศตามความถนัดและความสนใจ จำ แนกและปฏิบัติตามกฎ กติกาในการเล่นและการแข่งขันกีฬาลีลาศ ให้ความร่วมมือในการเล่น การแข่งขันและการทำงานเป็นทีมด้วยความมีน้ำใจนักกีฬาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการทำงานและการดำเนินชีวิตศึกษา ฝึกทักษะที่
จำเป็นในกีฬาลีลาศโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากการใช้คำถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผล การเรียนรู้จากการศึกษา ค้นคว้าการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในกีฬาลีลาศ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นอกจากนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้นักเรียน
ตระหนักในคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อกีฬาลีลาศ ตลอดจนฝึกให้นักเรียนทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบวินัย รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเองและการเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพของตนเอง เป็นประจำสม่ำเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

 

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

ลีลาศและกิจกรรมเข้าจังหวะ?

ความหมาย คำว่า “ลีลาศ” หรือ “เต้นรำ” มีความหมายเหมือนกัน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพุทธศักราช 2525 ได้ให้ความหมายดังนี้ “ลีลาศ” เป็นนามแปลว่า ท่าทางอันงดงาม การเยื้องกราย เป็นกิริยาแปลว่า เยื้องกรายเดิน นวยนาด “เต้นรำ” เป็นกิริยาแปลว่า เคลื่อนที่ไปโดยมีระยะก้าวตามกำหนด ให้เข้ากับจังหวะดนตรี ซึ่งเรียกว่า “ลีลาศ โดยปกติเต้นเป็นคู่ชายหญิง รำเท้าก็ว่า” ความมุ่งหมายของการลีลาศ ความมุ่งหมายของการลีลาศ พอจะสรุปเป็นข้อๆได้ดังนี้ 1. เพื่อให้รู้จักหลักเบื้องต้นของการลีลาศ เช่น การยืน การเดิน การจับคู่ ตลอดจนทิศทางในการลีลาศ 2. เพื่อให้สามารถลีลาศในท่าเบื้องต้นได้ ท่าทางถูกต้อง ตามแบบและเข้ากับจังหวะดนตรีได้ดี 3. เพื่อให้รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการลีลาศ 4. เพื่อให้มีมนุษยสัมพันธ์เข้ากับสังคมได้ดี 5. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหมู่คณะ 6. เพื่อให้ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ 7. เพื่อเป็นการออกกำลังกาย 8. เพื่อให้รู้จักวิธีการของการลีลาศ ตลอดจนมารยาทต่างๆในการลีลาศ ความสำคัญของการลีลาศ การลีลาศเป็นการออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถเข้าร่วมได้ทั้งชายและหญิง เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างบุคลิกลักษณะให้สง่างามในการเคลื่อนไหว การลีลาศเป็นกิจกรรมสังคม ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก เป็นเครื่องมือทางสังคมที่ก่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีชีวิตชีวา คลายความตึงเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจได้ดีหรือจะใช้เป็นกิจกรรมนันทนาการก็ได้ อันจะทำให้เกิดความพึงพอใจขึ้นมา ในปัจจุบัน การลีลาศเปรียบเสมือนหัวใจของงานรื่นเริงสังสรรค์ งานมงคลสมรส งานราตรีสโมสร ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่มีลีลาศเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด งานใดหากขาดการลีลาศ งานนั้นสมาชิกจะเกิดความเบื่อหน่าย ไม่มีชีวิตชีวา การลีลาศเป็นกิจกรรมเข้าจังหวะประเภทหนึ่ง เป็นศิลปะของการเคลื่อนไหวร่างกายโดยเน้นการใช้เท้าเป็นหลัก ร่างกายส่วนอื่นๆเป็นรอง เคลื่อนไหวให้เข้ากับจังหวะดนตรี มนุษย์เราต้องเกี่ยวพันกับจังหวะอยู่แล้ว ทั้งนี้เพราะมนุษย์เป็นเสมือนตัวจังหวะ ในการกระทำกิจกรรมใดๆของมนุษย์ล้วนแต่ต้องอาศัยจังหวะเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น ปัจจุบัน การลีลาศได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาก ทั้งนี้สังเกตได้จากสถานสอนลีลาศได้เกิดขึ้นมากมายทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค และยังจัดเป็นวิชาสำคัญวิชาหนึ่งของกิจกรรมพลศึกษา สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้บรรจุวิชาลีลาศเข้าไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน หรืออาจจัดเป็นวิชาพิเศษเรียนนอกเวลาสมาชิกอาจจัดตั้งชมรมลีลาศขึ้นมาก็ได้ การลีลาศบางคนคิดว่าเป็นเรื่องของการมอมเมา เป็นวัฒนธรรมของต่างประเทศ จึงมักถูกกีดกันหรือรังเกียจจากบุคคลที่ยังไม่เข้าใจในศิลปะของการลีลาศดีพอ เพราะบุคคลเหล่านั้นอาจได้พบเห็นจากบุคคลบางคนที่ใช้การลีลาศไปในทางที่ผิด เอารัดเอาเปรียบคู่เต้นหรือเพื่อกามารมณ์ แท้ที่จริงแล้วนั้นการลีลาศเป็นแนวทางอย่างหนึ่งของการเข้าสังคม เป็นกิจกรรมสังคมที่ถือเป็นสากล เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เต็มไปด้วยความละเอียดอ่อน สุนทรียภาพ เทคนิคและลีลาอันอ่อนช้อยชวนให้เพลิดเพลิน มีชีวิตชีวาเป็นสิ่งที่ให้ความรื่นเริงบันเทิงใจจาการเคร่งเครียดของงานประจำ งานรื่นเริงสังสรรค์แต่ละครั้งการลีลาศเป็นสิ่งเชื่อมโยงกิจกรรมให้ต่อเนื่อง ทำให้ผู้มาร่วมงานสนุกสนานไม่เบื่อหน่าย
จังหวะบีกิน00:00:00
จังหวะรุมบ้า00:00:00
จังหวะตะลุง00:00:00
บาสโลบ00:00:00

เกี่ยวกับผู้สอน

ประวัติส่วนตัว นายสุวรรณ ชัยขันธ์ เกิดวันที่...13…กุมภาพันธ์…….2528.. บ้านเลขที่........................268.............หมู่ที่........4...........ตำบล..............วังชมภู................... อำเภอ......พรเจริญ............จังหวัด..................บึงกาฬ........................รหัสไปรษณีย์.........38180........... โทรศัพท์................................0896214751................................โทรสาร.......-................................ E-mail Address………aun_suwan@hotmail.com…..……………... เชื้อชาติ...............ไทย............. สัญชาติ........ไทย.......... ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551 ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2553 ประวัติการทำงาน ปี 2553 บรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ปี 2555 ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ปี 2558 ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ปี 2560 -ปัจจุบัน ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
0 (0 การให้คะแนน)

31 รายวิชา

77 ผู้เรียน

เรียน