0(0)

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค23101 ม.3/7

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา  ฝึกทักษะและกระบวนการในสาระต่อไปนี้

อสมการ  เขียนอสมการแทนข้อความที่เกี่ยวกับการไม่เท่ากันของจำนวน แก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และเขียนกราฟแสดงคำตอบ แก้ปัญหาโดยใช้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสามที่อยู่ในรูปผลบวกของกำลังสาม และผลต่างของกำลังสามโดยใช้สูตรแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสาม
ที่สามารถจัดให้อยู่ในรูปผลต่างของกำลังสอง กำลังสองสมบูรณ์ ผลบวกของกำลังสาม หรือผลต่างของกำลังสาม โดยใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่ สมบัติการสลับที่ หรือสมบัติการแจกแจง

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว แก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว นำความรู้เกี่ยวกับสมการกำลังสอง
ตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา

ความคล้าย  ระบุเงื่อนไขที่ทำให้รูปหลายเหลี่ยมสองรูปคล้ายกัน และบอกสมบัติของรูปหลายเหลี่ยม
ที่คล้ายกัน ระบุเงื่อนไขที่ทำให้รูปสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกัน และบอกสมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน
ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา

กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ระบุลักษณะพร้อมทั้งเขียนกราฟของฟังก์ชันกำลังสองที่อยู่ในรูป
y = ax2, y = ax2 + k , y = a(x – h)2, y = a(x – h)2 + k และ y = ax2 + bx + c เมื่อ a, b, c, h และ k เป็นค่าคงตัว ที่ a ≠ 0 นำความรู้เกี่ยวกับกราฟของฟังก์ชันกำลังสองไปใช้ในการแก้ปัญหา

สถิติ (3) นำเสนอข้อมูลในรูปแผนภาพกล่องโดยใช้วิธีการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม อ่าน วิเคราะห์ และแปลความหมายผลลัพธ์ที่นำเสนอในรูปแผนภาพกล่อง ใช้ข้อมูลในการคาดคะเน สรุปผล และตัดสินใจ
ได้อย่างเหมาะสม

โดยจัดประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้า
โดยปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำประสบการณ์ด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ
ที่ได้ไปใช้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ
มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา
และทักษะที่ต้องการวัด

 

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.3 ม.3/1

ค 1.2 ม.3/1

ค 1.3 ม.3/2

ค 2.2 ม.3/1

ค 1.2 ม.3/2

ค 3.1 ม.3/1

สารบัญรายวิชา

55 บทเรียน

บทที่ 1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

แบบทดสอบก่อนเรียน อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
แนะนำอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 100:00:00
แนะนำอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 200:00:00
คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 100:00:00
คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 200:00:00
การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 100:00:00
การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 200:00:00
การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 300:00:00
การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 400:00:00
การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 500:00:00
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 100:00:00
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 200:00:00
สรุปบทเรียน00:00:00
แบบทดสอบหลังเรียน อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

บทที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง

บทที่ 3 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

บทที่ 4 ความคล้าย

บทที่ 5 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง

บทที่ 6 สถิติ (3)

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา บ้านเลขที่ 259 หมู่ที่ 1 ถนน - ตำบล/แขวง วังชมภู อำเภอ/เขต พรเจริญ จังหวัด บึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38180 โทรศัพท์ 086-3543088 โทรสาร - e-mail thadsaporn.12@gmail.com
0 (0 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

160 ผู้เรียน

เรียน