0(0)

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค33101 ม.6/5

หลักสูตรรายวิชา

รายวิชาพื้นฐาน/เพิ่มเติม   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 เวลารวม 40 ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต

            ศึกษาสถิติ ข้อมูล การนำเสนอข้อมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่ การแปลความหมายของค่าสถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ตำแหน่งที่ของข้อมูล และค่าการกระจาย
โดยจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ การทำงานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

รหัสตัวชี้วัด
ค 3.1    ม.6/1
รวมตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

22 บทเรียน

บทที่ 1 ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล?

1.1 สถิติศาสตร์ 1.2 คำสำคัญในสถิติศาสตร์ 1.3 ประเภทของข้อมูล 1.3.1 การแบ่งประเภทของข้อมูลตามแหล่งที่มาของข้อมูล 1.3.2 การแบ่งประเภทของข้อมูลตามระยะเวลาที่จัดเก็บ 1.3.3 การแบ่งประเภทของข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล 1.4 สถิติศาสตร์เชิงพรรณนาและสถิติศาสตร์เชิงอนุมาน
แบบทดสอบก่อนเรียน ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล
การมอบหมายงาน ตอนที่ 1
ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล ตอน 200:00:00
การมอบหมายงาน ตอนที่ 2
ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล ตอน 300:00:00
การมอบหมายงาน ตอนที่ 3
ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล ตอน 400:00:00
การมอบหมายงาน ตอนที่ 4
แบบทดสอบหลังเรียน ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล

บทที่ 2 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ

บทที่ 3 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา บ้านเลขที่ 259 หมู่ที่ 1 ถนน - ตำบล/แขวง วังชมภู อำเภอ/เขต พรเจริญ จังหวัด บึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38180 โทรศัพท์ 086-3543088 โทรสาร - e-mail thadsaporn.12@gmail.com
0 (0 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

160 ผู้เรียน

เรียน