บทที่ 1 ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล?

1.1 สถิติศาสตร์ 1.2 คำสำคัญในสถิติศาสตร์ 1.3 ประเภทของข้อมูล 1.3.1 การแบ่งประเภทของข้อมูลตามแหล่งที่มาของข้อมูล 1.3.2 การแบ่งประเภทของข้อมูลตามระยะเวลาที่จัดเก็บ 1.3.3 การแบ่งประเภทของข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล 1.4 สถิติศาสตร์เชิงพรรณนาและสถิติศาสตร์เชิงอนุมาน

บทที่ 2 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ

บทที่ 3 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ

ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล ตอน 1

เมื่อนักเรียนชมวีดิทัศน์นี้แล้ว นักเรียนสามารถ

1. บอกความหมายของสถิติศาสตร์

2. บอกประโยชน์ของสถิติศาสตร์

3. ยกตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน