0(0)

วิชางานบ้าน 1 ง21101 มัธยมศึกษาปีที่ 1

หลักสูตรรายวิชา

                                                            คำอธิบายรายวิชา

วิชางานบ้าน ง21101                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ           

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                                      จำนวน  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยการเรียน

                            ศึกษาลักษณะงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิเคราะห์วางแผนเกี่ยวกับงานบ้านในเรื่องครอบครัว  ชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัว การทำความสะอาดบ้าน การจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้านการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงานบ้าน

ฝึกทักษะในการปฏิบัติงานบ้านเกี่ยวกับการทำความสะอาดบ้าน การจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน การเลือก ใช้ และซ่อมแซมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้าน การจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน โดยบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของบ้าน มีทักษะ สามารถปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ ประณีต มีระเบียบ สะอาด ปลอดภัยและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามกระบวนการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทนและเสียสละ

 

 

รหัสตัวชี้วัด

ง1.1  ม.1/1, ม.1/2 , ม. 1/3

 

รวมตัวชี้วัด  3  ตัวชี้วัด

 

สารบัญรายวิชา

23 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ครอบครัวสุขสันต์

ความหมาย ความสำคัญของครอบครัว6:14
บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
การสร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีในครอบครัว
แบบทดสอบหน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บ้านของเรา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจัดตกแต่งบ้าน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

18 ผู้เรียน

เรียน