0(0)

วิชาประวัติศาสตร์สากล 2 ส33106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 2

หลักสูตรรายวิชา

นักเรียนเข้าใจว่า ดินแดนต่าง ๆ ในยุโรปที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมันได้พัฒนารัฐชาติของตนพร้อมกับความเจริญด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในยุโรปสมัยกลางและสมัยต่อมาได้ส่งผลให้ยุโรปกลายเป็นมหาอำนาจและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ โดยเฉพาะเมื่อประเทศมหาอำนาจในยุโรปแข่งขันกันขยายอิทธิพลและจับจองอาณานิคมในเอเชียและแอฟริกา เพราะทำให้เกิดความขัดแย้ง ที่ขยายเป็นสงครามโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20

นักเรียนเข้าใจว่า ในโลกปัจจุบันมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย ทั้งที่เป็นผลมาจากอดีตและ   เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ล้วนส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนบนโลก เราจึงควรตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และนำมาวิเคราะห์เพื่อหาหนทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป

สารบัญรายวิชา

หน่วยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของมนุษยชาติ?

1. เหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของมนุษยชาติ 2. ความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติในคริสต์ศตวรรษที่ 20

หน่วยที่ 2 สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21?

1. ปัญหาของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 2. เหตุการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 และผลกระทบ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

39 รายวิชา

560 ผู้เรียน

เรียน