0(0)

วิชาประวัติศาสตร์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา ประวัติศาสตร์สากล                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6                                                          รหัสวิชา ส                 

เวลา  40 ชั่วโมง                                                                             จำนวน  1 หน่วยกิต

 

ศึกษา  วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์สากล อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกรีส – ยูเฟรทีส ไนล์ หวางเหอ สินธุ และอารยธรรมกรีก โรมัน การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การขยาย การล่าอาณานิคมของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย และผลกระทบ ความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติในโลก สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ

 

ตัวชี้วัด                      

ส 4.1  ม. 4-6/1   ม. 4-6/2

ส 4.2  ม. 4-6/1   ม. 4-6/2   ม. 4-6/3   ม. 4-6/4

    รวม 6  ตัวชี้วัด

 

สารบัญรายวิชา

20 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อารยธรรมของโลกในยุคโบราณ

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
pp. ประกอบการเรียนหน่วยที่ 1
อารยธรรมตะวันตก10:01
VDO อารยธรรมตะวันออก16:54
อิทธิพลอารยธรรมตะวันตก – ตะวันออกต่อสังคมไทย24:12
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
vdo ความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมอียิปต์6:28
กิจกรรมที่ 6
vdo ความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมอินเดีย15:07
กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมที่ 9
กิจกรรมที่ 10
กิจกรรมที่ 15
กิจกรรมที่ 18
กิจกรรมที่ 20
วิดีโออารยธรรมจีน26:29
แบบทดสอบอารธรรมเมโสโปเตเมีย
แบบทดสอบอารยธรรมอียิปต์
แบบทดสอบอารยธรรมกรีก
คลิปวิดีโอ อารยธรรมโรมัน8:29
แบบทดสอบอารยะรรมโรมัน
แบบทดสอบอารยธรรมจีน
แบบทดสอบอารยธรรมอินเดีย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2การเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ สมัยใหม่ของมนุษยชาติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

20 รายวิชา

550 ผู้เรียน

เรียน