0(0)

วิชาประวัติศาสตร์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

หลักสูตรรายวิชา

วิชาประวัติศาสตร์ไทย รหัสวิชา ส31105  จำนวน 0.5 หน่วยกิต  เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์

สารบัญรายวิชา

33 บทเรียน

หน่วยที่ 1 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

1. เวลากับประวัติศาสตร์13:23
powerpoint หน่วยที่ 1
วิดีโอเรื่องเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย13:23
วิดีโอการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย26:41
วิดีโอการเทียบศักราช7:03
กิจกรรมที่ 1
2. ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์00:00:00
กิจกรรมที่ 2
3 หลักฐานทางประวัติศาสตร์
วิดีโอเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย29:43
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
แบบทดสอบ หน่วยที่1
แบบทดสอบที่ 2

หน่วยที่ 2 การสร้างองค์ความรู้ด้วยวิธีการทาง ประวัติศาสตร์

หน่วยที่ 3 ประเด็นสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย

หน่วยที่ 4 สถาบันพระมหากษัตริย์

หน่วยที่ 5 บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย

หน่วยที่ 6 ภูมิปัญญาไทย

หน่วยที่ 7 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ วัฒนธรรมไทย

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

20 รายวิชา

550 ผู้เรียน

เรียน