0(0)

วิชาประวัติศาสตร์ไทย 2 ส31106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2

หลักสูตรรายวิชา

นักเรียนเข้าใจว่า การสร้างชาติและดำรงความเป็นชาติไทย จนมีความเจริญก้าวหน้าด้วยเสถียรภาพ ทางการเมือง มั่งคั่งรุ่งเรืองด้วยศิลปวัฒนธรรมทั้งด้านวัตถุและจิตใจ อันมีรากฐานจากสังคม วัฒนธรร ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสืบมาถึงปัจจุบันนี้ ล้วนเป็นผลจากความคิดสร้างสรรค์และการดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นของบุคคลหลากหลายกลุ่มที่ร่วมกันเป็นชาติไทย

สารบัญรายวิชา

หน่วยที่ 1 บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย?

1. พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย 2. บทบาทของสตรีในประวัติศาสตร์ไทย 3. ศิลปินแห่งชาติ 4. บุคคลสำคัญของไทยที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก 5. ชาวต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความก้าวหน้าของสังคมไทย

หน่วยที่ 2 ภูมิปัญญาไทย?

1. ความหมายของภูมิปัญญาไทย 2. สาเหตุของการเกิดภูมิปัญญาไทย 3. ลักษณะของภูมิปัญญาไทย 4. ประเภทของภูมิปัญญาไทย 5. สาขาของภูมิปัญญาไทย

หน่วยที่ 3 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย?

1. นโยบายคุ้มครองและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย 2. การดำเนินการอนุรักษ์และคุ้มครองศิลปวัฒนธรรม

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

39 รายวิชา

560 ผู้เรียน

เรียน