0(0)

วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รหัสวิชา  ส 211105  ประวัติศาสตร์  จำนวน  20  ชั่วโมง

    จำนวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์

                  ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวิติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็นอาเซียนที่ถือว่าเป็นพัฒนาการของภูมิภาค ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีพัฒนาการของสังคมไทยสมัยปัจจุบัน

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการสร้าง

ความตระหนัก กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการแก้ปัญหาและวิธีการทางประวัติศาสตร์

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบเพื่อให้เห็นคุณค่าและ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย รวมถึงพัฒนาการด้านต่างๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
          ตัวชี้วัด ส 4.1  ม.1/1,   ม.1/2 ,  ม.1/3

ส 4.2  ม.1/1 ,  ม.1/2 ,

ส 4.3  ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3

รวม   8  ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

25 บทเรียน

หน่วยที่ ๑ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์?

ส 4.1 ม.1/1 วิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ ม.1/2 เทียบศักราชตามระบบต่างๆ ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์
เรื่องที่ ๑ ความสำคัญของเวลาและช่วงเวลา
เวลาและความสำคัญของเวลา
แบบทดสอบ เรื่อง ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
การมอบหมายงาน เรื่องที่ ๑ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
เรื่องที่ ๒ การนับและการเทียบศักราช
การนับและการเทียบศักราช
แบบทดสอบ เรื่อง การนับและการเทียบศักราช
การมอบหมายงาน เรื่องที่ ๒ การนับและการเทียบศักราช
เรื่องที่ ๓ การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
การแบ่งยุคสมัยทางระวัติศาสตร์
แบบทดสอบเรื่องที 3 การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
การมอบหมายงาน เรื่องที่ ๓ การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

หน่วยที่ ๒ วิธีการทางประวัติศาสตร์?

ส 4.1 ม.1/3 นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

หน่วยที่ ๓ สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย?

ส 4.3 ม.1/1 อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป

หน่วยที่ ๔ พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย?

ส 4.3 ม.1/2 วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆ ม.1/3 วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทยใน ปัจจุบัน

หน่วยที่ ๕ พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้?

ส 4.2 ม.1/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หน่วยที่ ๖ แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้?

ส 4.2 ม.1/2 ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เกี่ยวกับผู้สอน

ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา
0 (0 การให้คะแนน)

19 รายวิชา

503 ผู้เรียน

เรียน